cipli-tc-kimlik-kartlari

Çipli T.C. kimlik kartlar? bu y?l da??t?ma ba?l?yor, Yeni e-kimlik kartlar?na dair ayr?nt?lar Proline Bili?im’in düzenledi?i Uluslararas? ?stanbul Biyometri Konferans? 2013’te gün yüzüne ç?kt?. Kopyalanamayan, tahrif edilemeyen ve çipinde bar?nd?rd??? biyometrik bilgiler sayesinde hizmet al?m?n? çok daha h?zl? ve güvenli hale getiren yeni kartlar sayesinde vatanda?lar?n bürokratik i?lemlerde çekti?i zorluklar tarihe kar??acak.

Geleneksel kimlik do?rulama sistemlerinin modern ihtiyaçlar kar??s?nda yetersiz kalmas? nedeniyle tüm dünyada kamu kurumlar? ve özel ?irketler yenilikçi teknolojilerin pe?ine dü?erken, öncü Teknoloji ?irketi Proline Bili?im, Türkiye’nin biyometri odakl? ilk ve tek konferans? olma özelli?ini ta??yan Uluslararas? ?stanbul Biyometri Konferans?’nda gelece?in ?ehirlerinin en önemli unsurlar? aras?nda görülen biyometrik kimlik do?rulama sistemlerinin masaya yat?r?lmas?n? sa?lad?. 29-30 May?s tarihlerinde ?stanbul Marriott Hotel Asia’da yap?lan etkinlikte biyometride kilit teknolojiler, biyometri teknolojilerinin avantajlar?, parmak izi, parmak damar izi, iris, yüz ve ses tan?ma teknolojileri, biyometride yeni standartlar ve hükümet politikalar? masaya yat?r?ld?. Merakla beklenen yeni T.C. Kimlik Kart?’na dair önemli ayr?nt?lar da konferansta payla??ld?.

Konferans?n aç?l?? konu?mas?n? yapan Proline bili?im ?cra Kurulu Ba?kan? Mehmet Do?anyi?it Dünya Ekonomik Forumu’nun yapt??? aç?klamaya göre Türkiye’nin rekabetçilik endeksinde 59., inovasyonda ise 43. s?rada bulundu?una dikkat çekerek, gelece?in biyometri teknolojilerinin Uluslararas? ?stanbul Biyometri Konferans?’nda tart???lmas? ile birlikte sektördeki i?birliklerinin artaca??n? ve olu?acak sinerjinin ülke ekonomisine olumlu katk?lar yans?taca??n? vurgulad?.

Ki?inin kimli?i dijitalle?iyor
Aç?l?? konu?mas?n?n ard?ndan kürsüye Bankac?l?k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bilgi Yönetimi Daire Ba?kan? Ahmet Türkay Varl? geldi. Varl?, ?nternetin yayg?nla?mas?yla birlikte devlet ve kurumlar?n geleneksel hizmet anlay??lar?nda de?i?ikli?e gitti?ini ifade ederken, elektronik ortama ta??nan hizmetlerin do?ru ve adil olarak verilebilmesi için farkl? güvenlik araçlar?na ihtiyaç duyuldu?unun alt?n? çizdi. Sahte kimlik düzenleme, sahte pasaport ç?karma, evrakta tahribat gibi kimlik sahtecili?i yöntemlerinin hem ülke ekonomisini hem de bireyleri ma?dur etti?ini kaydeden Varl?, teknolojinin kullan?ld??? hizmetlerde hizmetin do?ru ki?iye ula?t?r?lmas? için biyometrik çözümlerin uygulanmas?n?n kritik bir öneme sahip oldu?unu vurgulad?. “Herkesin kimli?i dijitalle?iyor” diyen Varl?, elektronik/mobil imzan?n kullan?lmaya ba?lanmas?, biyometrik pasaport ve elektronik kimlik kullan?m?n?n yayg?nla?mas?yla birlikte Türkiye’nin ça??n ?artlar?na uygun sistemlere geçi? yapt???n? memnuniyetle kar??lad???n? belirtti. Sürecin daha da h?zlanmas? gerekti?ini söyleyen Ahmet Varl?, hukuksal bo?luklar?n giderilmesi, ki?isel bilgilerin mahremiyetine önem gösterilmesi, veri kirlili?inin önlenmesi ve Ar-Ge çal??malar?n?n yap?lmas? ile birlikte biyometrik kimlik do?rulama çözümlerinin benimsenmesinin kolayla?t?r?laca??n? ifade etti.

Tek ?ifre tek kart dönemi ba?l?yor!
Konferans?n bir di?er önemli konu?mac?s? da Tübitak Ba?kan Yard?mc?s? Dr. Hasan Palaz’d?. Konferans?n kat?l?mc?lar?na “T.C. Yeni Nesil e-Kimlik ve Biyometrik Uygulamalar” ba?l?kl? bir sunum yapan Palaz, vatanda?lar?n merakla bekledi?i yeni e-kimlik kart? ile ilgili önemli bilgiler verdi. TÜB?TAK’?n yeni e-kimlik kart? üzerinde 6 y?l? a?k?n bir çal??ma gerçekle?tirdi?ini söyleyen Dr. Hasan Palaz, temasl? ve temass?z olmak üzere iki farkl? kullan?m ?ekline sahip e-kimlik kartlar?n?n 2013 y?l? içerisinde vatanda?lara da??t?lmaya ba?lanaca??n? söyledi.

10 y?l dayan?kl? ve milli patentli kimlik kart?
Kredi kart? boyutundaki yeni e-kimlik kartlar?n?n i?letim sistemi, çip, yönetim sistemi ve aç?k anahtar altyap?s? gibi bile?enlerinin Türkiye patentli oldu?unu aç?klayan Dr. Hasan Palaz, kart?n geli?mi? güvenlik sistemleriyle bireysel bilgi mahremiyetini korudu?unu kaydetti. Kart?n 10 y?l dayan?kl? çiplerin yan? s?ra fiziksel ve yaz?l?msal koruma önlemlerine sahip oldu?unu belirten Palaz, yeni kimlik kartlar?n?n taklit edilmesinin çok zor, kopyalanmas?n?n ise neredeyse imkâns?z oldu?unu söyledi.

Hak etmeyenin hizmet almas? önlenecek
Kimlik do?rulamada kullan?lan parmak damar izi ve avuç damar izi gibi biyometrik bilgilerin milli patentli çiplerde saklanaca??n? söyleyen Dr. Hasan Palaz, kart?n saklad??? bilgilerin çok k?sa bir süre içerisinde sensörlü cihazlar üzerinden do?rulanmas?yla vatanda?lar?n çok daha do?ru ve h?zl? hizmet alabilece?ini vurgulad?. Yeni e-kimlik kartlar?n?n elektronik kimlik do?rulama sistemleriyle uyumlu çal??aca??n? ifade eden Palaz, taklit ve tahrif edilemeyen bu kartlar sayesinde hak etmeyen ki?ilerin hizmet almas?, ba?kas?n?n kimli?ini kullanarak ya da çalarak hizmet alma, onays?z i?lem yap?lmas? gibi vatanda??n adil hizmet almas?n?n önünde engel te?kil eden usulsüzlüklerin tarihe kar??aca??n?n alt?n? çizdi.

Ülkeye güven artacak, Türkiye yat?r?mlar için cazibe merkezi olacak
Geleneksel kimlik do?rulama yöntemleri ve kimlik kartlar?n?n sahtecili?e yol açt???n? ifade eden Palaz, “Elektronik Kimlik Do?rulama Sistemleri” ile hizmet alan ve hizmet veren birbirinden emin olacak” dedi. Elektronik ortamda söz konusu kimlik beyanlar?n?n do?rulanmas? ile birlikte i?lemlerin çok daha güvenli gerçekle?ece?inin alt?n? çizen Dr. Hasan Palaz, buna paralel olu?acak güven ortam?n?n yeni yat?r?mlar?n önünü açaca??n? da ifade etti.

Do?rulamay? TÜB?TAK’?n geli?tirdi?i Kart Eri?im Cihaz? (KEC) yapacak
TÜB?TAK’?n e-kartlardaki bilgileri do?rulayacak Kart Eri?im Cihaz?’n? geli?tirdi?ini aç?klayan Dr. Hasan Palaz, ça?da? güvenlik sertifikalar?na sahip, internet üzerinden güvenli i?lem sa?layan, mahremiyeti koruyan, e-imzay? destekleyen ve kolay kullan?lan KEC cihazlar?n?n kurumsal, bireysel, mobil ve kiosk versiyonlar?n? da geli?tirdiklerini ifade etti.

Her kart Ankara’daki ki?iselle?tirme merkezinde i?lenecek
Yeni kimlik kartlar?n?n Ankara’da bulunan Ki?iselle?tirme Merkezi’nde her vatanda?a göre ayr? ayr? ki?iselle?tirilece?ini söyleyen Palaz, vatanda?lar?n ya?ad?klar? il ve ilçelerdeki müdürlüklere müracaat ederek e-kimlik kart? için ba?vuruda bulunabileceklerini, al?nan ba?vurular?n ard?ndan ki?iselle?tirilen kartlar?n sahiplerine kargo ile teslim edilece?ini söyledi.

Devlet dairesinde vakit harcamaya son
Yeni e-kimlik kartlar?n?n ticaretten kamu hizmetlerine kadar tüm alanlarda fark yarataca??n? söyleyen Dr. Hasan Palaz, vatanda?lar?n farkl? belge, kart ve benzeri evrak? yanlar?nda ta??madan, elektronik ortamda kimlik do?rulamas? yapabileceklerini ve bu sayede de hizmetleri çok daha h?zl? alabileceklerini ifade etti. “Tek kart – tek ?ifre dönemi ba?l?yor” diyen Palaz, yeni kimlik kartlar? sayesinde elektronik hizmetlere internetin bulundu?u her yerden güvenli bir ?ekilde eri?ilebilece?ini de belirtti. Dr. Hasan Palaz, e-imza kullan?m?na olanak tan?yan ve vize muafiyeti olan ülkelerde seyahat belgesi olarak kullan?labilecek kartlar?n kamu kurumlar?na olan faydalar?n? ise mali kay?plar? önlemek, hak sahipli?i deneyimi gerçekle?tirmek, yolsuzlu?u engellemek, bürokrasiyi azaltmak olarak s?ralad?.

Yeni e-kimlik kartlar? 3 y?l içerisinde tüm vatanda?lar?n cebinde
TÜB?TAK’?n yeni kartlar?n kullan?m ko?ullar?n? geli?tirme ad?na finans, telekomünikasyon ve lojistik gibi sektörlerin yan? s?ra yerel yönetimlerle de birlikte çal??t???n? ifade eden Dr. Hasan Palaz, yeni kartlar?n 2013 y?l? içerisinde vatanda?lara da??t?lmaya ba?lanaca??n?, 3 y?l içerisinde de tüm vatanda?lar?n e-kimlik kart? sahibi olmas?n?n planland???n? vurgulad?.


0 Yorumlar