Ak?ll? telefonlar?n sat??lar?nda özellikle son be? y?l içerisinde kat edilen mesafeye bak?ld???nda, art?k insanlar?n daha farkl? telefonlar istedi?i anla??labiliyor. Fiyat ve performans kar??la?t?rmas?n? yapt?klar?nda uygun bulmad?klar? veya uygun fiyatl? fakat kalitesiz telefonlar? da tercih etmedikleri görülüyor.

Sat??lar Beklenmedik Oranda Dü?tü

Ak?ll? telefon sat??lar?n?n son bir y?lda ola?anüstü seviyede dü?ü? ya?amas?, özellikle insanlar?n farkl? telefonlar bekledi?ini, ellerinde olan telefonlar? de?i?tirmek istemediklerini ortaya ç?kar?yor. Son be? y?l içerisinde iki ve üzerinde ak?ll? telefon de?i?tirdi?i öne sürülen milyonlarca ki?inin, özellikle son bir y?lda yeni telefonlara ilgi göstermedi?i anla??ld?.

Dünya’n?n en büyük ?irketlerinden bir tanesi olan Apple bile 2017 y?l?n?n son çeyre?inde herhangi bir ba?ar? kaydedemedi?i gibi, çok yüksek oranda dü?ü? ya?ad?. Sat??lar?nda ve elde edilen gelirlerinde %9 oran?nda kay?p ve beklenmedik dü?ü? ya?anmas?, gelecek y?llarda yürütülecek olan çal??malar?n da mutlaka de?i?tirilmesini zorunlu k?l?yor. 2017 y?l?n?n son çeyre?inde 400 milyon adet sat???n gerçekle?mesi, geçti?imiz y?llarda kaydedilen ortalama 450 – 500 milyon sat???n alt?nda kald?


0 Yorumlar