Denetlenece?i ve tüm sürecin ba?ar?l? bir ?ekilde sonuçlanmas?n?n ard?ndan e?itim, sa?l?k, enerji gibi alanlarda 2030 y?l?nda enerji yap?s? sadece petrolden temin edilmeyecek. Farkl? çal??malar, Google deste?iyle birlikte Orta Do?u’nun genelini etkileyebilece?i bilinen bir yap?yla Google ve Aramco sayesinde sa?lanacak.

 

Teknoloji A?lar? Olu?turulacak

Google ile yap?lan anla?maya göre, en büyük petrol ?irketi olarak varl???n? sürdüren kurulu?un Suudi Arabistan için teknolojik a??n geli?tirilmesini sa?layaca?? görülüyor. Haberde özellikle direkt olarak teknoloji uzmanl??? için özel sistemler geli?tirilecek ve do?rudan 2030 y?l?na kadar tüm çal??malar gerçekle?tirilmi? olunacak.

Petrole olan a??r? ba??ml?l???n azalt?lmas?na yönelik bir giri?im oldu?una dair aç?klamalar yap?lmas?na ek olarak, sadece enerji alan?nda bir anla?ma olmad??? da bildirildi. Aramco her alanda özel olarak veri yenileme ve özel alt yap? sisteminin olu?turulmas?yla ilgili çal??malarla de?erini daha da yüksek bir seviyeye ta??yacak. Sadece %5 oran?ndaki halka arz durumunda dahi ?irket hisselerinin bu kadar?n?n bile Aramco 100 milyar Dolar de?erinde sat??a imza atmas?n? sa?layacak.


0 Yorumlar