App Store Türkçe yay?nla hizmet vermeye ba?lad?.

?OS cihazlarda çal??an App Store, dün geceden itibaren Türkçe yay?na ba?lad?. 2008 y?l?ndan beri aç?k olan App Store’u Türkçe olarak görebilmeniz için Türkiye hesab?n?z?n olmas? gerekiyor. ?OS cihaz?n?z?n Türkçe olmas? buna yetmiyor. Zira cihaz?n?z? Amerikan hesab?yla kullan?yorsan?z, App Stoe yine ?ngilizce olarak kar??n?za ç?kacakt?r.


0 Yorumlar