?stanbul’da bir toplant?da konu?an HP Türkiye Ki?isel Sistemler Grubu Ülke Müdürü Ertu? Ay?k, 2011 y?l?nda HP durumuna ait de?erlendirmelerde bulundu.

Geçen y?l yüzde 9 oran?nda büyüme gösterdiklerini ifade eden Ertu? Ay?k, pazar pay?n?n da yüzde 16’ya ç?kt???n? ifade etti. Konu?mas?nda sektörün en çok ilgi gören markas? oldu?unu ileri süren Ay?k, “9 y?ld?r sektörde en çok tercih edilen marka olarak liderli?imizi sürdürdük. Bu y?l da IDC rakamlar? sonucunda 529 bin 883 adetlik sat?? gerçekle?tirdi?imizi, liderli?imizi de 10’uncu y?l?na ta??d???m?z? aç?klamaktan gurur duyuyorum. Afrika Bölgesi’nde 2 kat büyüme gösterdi?imizi de önemle belirtmek isterim” dedi.

 


0 Yorumlar