src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/google.jpg” alt=”google” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3713″ />

Dünyada arama motorlar?n?n devi Google. Yüzde 90’dan daha yüksek bir pazar pay?na sahip olan Google bu de?erini mobil platformda daha fazla art?r?rken onu arkas?ndan takip eden arama motorlar? da yok de?il. Pek bilinmeyen ama oldukça kullan??l? bir sürü arama motoru servisi yapan internet servisi yer al?yor. Google’dan sonra en çok kullan?lan arama motoru olarak Microsoft’un Bing’i geliyor; Bing ayn? zamanda en eski arama motorlar?ndan biri ve bu aralar pazar pay?n? da yükseltmekte. Yandex de yine iyi bir pazar pay?na sahip olan arama motorlar? aras?nda yer al?yor. Özellikle Avrupa’da çal??malar?n? sürdüren firma bu aralar ülkemize de büyük yat?r?mlar yapmakta; hatta Rusya’daki üslerini de buraya ta??yorlar.

Son zamanlarda en çok dikkat çeken arama motorunun DuckDuckGo oldu?unu söylemekte fayda var. Google’?n güvenlik ve reklam çal??malar?ndaki ba?ar?s?zl??? ve çerezleri ba?kalar?na satt???n?n ö?renilmesinin ard?ndan DuckDuckGo’ya büyük bir geçi? oldu. Blippex ve Wolfram Alpha da yine pek bilinmeyen ama az da olsa kullan?lan arama motorlar? aras?nda yer al?yor. Blippex genelde tek kelime üzerine arama sonuçlar?n? kar??m?za getiriyor, Wolfram Alpha ise daha çok say?sal aramalar için kullan?l?yor. Bunlar?n d???nda Blekko, Naver ve Pipl adl? arama motorlar?n?n da bulundu?unu belirtelim.


0 Yorumlar