?ran, Rusya ve Çin Hollanda taraf?ndan siber olarak tehdit yaratan ülkeler aras?nda gösterilmi?ti. Bu ülkelerin aras?na Türkiye de kat?ld?. Hollanda, bu konuda özellikle ?irket çal??anlar?na ve bürokrat isimlere uyar?larda bulunmay? ihmal etmedi. Buna göre Türkiye’ye gelen ki?ilerin bo? ve özel verileri bar?nd?rmayan cihazlar kullanmalar?n?n önerildi?i belirtilmektedir.

Siber Casusluk Tehdidi için Uyar? Mektubu!

Hollanda taraf?ndan bürokratlara ve ?irketlerin yetkililerine uyar? mektubu gönderilmektedir. En çok uyar? Çin için yap?lsa da Hollanda, NATO müttefikleri olan Türkiye, ?ran ve Rusya’ya gideceklere de siber casusluk için uyar? mektubu gönderiyor.

Bahsedilen siber tehditler aras?nda bilgisayarlar?n uzaktan izlenmelerinin yan? s?ra mobil telefonlarda yer alan verilerin çal?nmas? da bulunuyor. Önlem olarak yaz?l?mlar?n? güçlendirmeyi hedefleyen Hollanda, tehdide kar?? en üst düzeyde güvenlik önlemi alaca??n? belirtiyor.

Siber casusluk için Hollanda taraf?ndan al?nmas? önerilen önlemler aras?nda tamamen bo? olan cihazlar?n kullan?lmas?, Bluetooth kullan?lmamas?, sabit disk için ?ifreleme yaz?l?mlar?n?n kullan?lmas? yer almaktad?r. Ayr?ca VPN sisteminin internet kullan?m? için k?smen güvenli oldu?u ve telefon konu?malar?n?n, yaz??malar?n?n hükümetçe izlendi?i de belirtilmektedir.


0 Yorumlar