src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/icann.jpg” alt=”icann” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3729″ />

?nternet dünyas?n?n alan adlar?n? kontrol etmekte olan ICANN, yani The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Arapça, Çince ve Rusça için kullan?m?n önünü açt?. On y?llard?r bu izin sadece ?ngilizce uzant?lara verilirken böyle bir ?eye ad?m at?lmas? internet tarihinde dönüm noktas? olarak kabul edilebilir. Daha önce kar??m?zda .com, .net ve .org gibi ?ngilizce kelimelerin k?salt?m?ndan olu?mu? alan ad? uzant?lar? yer al?yordu. Com, company’yi ifade ederken ?irketler için üretilmi? bir uzant?, .net internet sa?lay?c?lar? için üretilen bir uzant?yken .org da gelir beklentisi olmayan kurumlar taraf?ndan kullan?l?yordu. Yine .gov uzant?s? da government’tan gelmekte ve sadece devlet kurumlar? taraf?ndan kullan?lmaktayd?.

Arapça, Çince ve Rusça alan adlar? konusunda olumlu yorumlar?n gelmesinin ba?lamas?yla birlikte Amazon da kendi alan ad?n? almak için ba?vurmu?tu. E?er Amazon’un iste?i yerine gelseydi amazon.amazon tarz?nda bir adresten de siteye ula?abilecektik. Ancak ?imdi Arapça, Çince ve Rusça alan ad? uzant?lar?n?n gelecek olmas? fazlas?yla garip olacak, bunla birlikte tüm yeni taray?c?larda farkl? dil kullanma deste?i de yer alacak. Bakal?m bu alan ad? uzant?lar? kullan?m? ne zaman ba?layacak ve Türkiye’de de sat??a sunulacak m?? Tabi bu olay webmasterlar?n da fazlas?yla dikkatini çekecektir


0 Yorumlar