turkcell_super_onlien

Turkcell Superonline’dan geceleri de ayakta olan kullan?c?lar?na büyük bir jest geldi. ?irketten yap?lan aç?klamaya göre art?k saat 00.00 ve 06.00 saatleri aras?nda s?n?rs?z kullan?m var. Gelen bilgilere göre kampanya kay?tl?lar? bu saatler aras?nda istedikleri kadar indirme ve yükleme i?lemi gerçekle?tirebilecek ve bu da kotay? ya da faturay? etkilemeyecek. 50 Mbps h?z ile indirme i?lemi yapma ?ans? tan?yan Turkcell Superonline’?n bu kampanyas?nda ?u anda bu servisi kullanan tüm kullan?c?lar yararlanabilirken Turkcell Superonline’a yeni abone olursan?z siz de yararlanabileceksiniz. 50 Mbps ve 100 Mbps’lik paketlerle sat?? gerçekle?tiren Turkcell Superonline bu kampanyas?yla abonelerinin yüzünü güldürürken kendilerini tercih etmek için yeni abonelere de yol aç?yor.

E?er Turkcell Superonline abonesi olmak istiyorsan?z 24 ay taahhütlü ve ayl?k 79 TL fiyata sahip olan anla?ma alt?na imza atman?z gerekiyor. Bu fiyat sizin güncel durumunuza göre inebilir de. E?er halihaz?rda Turkcell Superonline numaran?z ya da ev hatt?n?z varsa fiyat 69 TL’ye kadar dü?üyor. Turkcell Superonline Gece Ku?u Kampanyas? ?u anda ba?lam?? durumda, ne kadar daha devam edece?i hakk?nda bir aç?klama gelmi? de?il ama uzun sürmesi bekleniyor. ??te Turkcell Superonline taraf?ndan yap?lm?? olan aç?klama.

“Gece Ku?u kampanyas?, 00.00-06.00 saatleri aras?nda 50 Mbps h?z ile rahat rahat internetten indirme yapmalar?na imkan tan?yor. Mevcut ve yeni Turkcell Superonline fiber internet mü?terilerinin yararlanabildi?i kampanyada, 50 Mbps h?z ve 100 GB h?z alan? içeren limitsiz paket sunuluyor. Kampanyan?n geçerli oldu?u saatlerde h?z alan? kalk?yor. Turkcell Superonline mü?terileri kampanyadan yararlanmak için 24 ay taahhütle ayda 79 TL ödüyor. Turkcell Superonline’dan numara tahsis eden ya da ev telefonunu ta??yan ses aboneleri için ayl?k ödeme 69 TL.”


0 Yorumlar