Ki?isel Verilen Korunmas? Kanunu ile beraber art?k sürekli gelen reklam smsleri izne ba?l? olacak. Kanun ç?kt?ktan sonra verilen uyum sürecinin son günü 7 Nisan 2018’di. Geçti?imiz hafta telefon kullan?c?lar?na çok say?da ?irketten onay için izin mesajlar? geldi. ?zin vermeyen kullan?c?lar?n verileri art?k bu ?irketlerin veri tabanlar?nda saklanmayacak.

Mesajlara Cevap Vermeyenlerin Üyelik Kay?tlar? Siliniyor!

Ma?aza, akaryak?t, ula??m, giyim, kozmetik gibi çok çe?itli sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, iki y?ll?k uyum sürecinin sonuna gelinmesi nedeniyle kullan?c?lara yo?un bir ?ekilde mesaj att?lar. Bu mesajlara cevap verip, sms için onay verenler söz konusu firmalardan reklam, tan?t?m ve di?er konularda bildirim almaya devam edecekler.

Onaylama için smslerde bir link gönderiliyor. Bu linke t?kland???nda ise ki?iler, bir sözle?me ve sms için onay bölümleriyle kar?? kar??ya kal?yor. Onay vermeyen kullan?c?lar bir daha sms almayacak olsalar da, daha önceden birikmi? olan baz? avantajl? durumlar? da s?f?rlan?yor. Bunlar aras?nda ekstra puanlar ve benzeri ödüller bulunabiliyor.

Yeni kanun sayesinde sadece istenilen firmalardan sms al?nacak olmas?, ço?u insan? gün boyunca rahats?z eden reklam mesajlar?ndan kurtar?yor.


0 Yorumlar