NASA, üstün teknolojik uygulamalar?na devam ediyor. NASA’n?n yeni uzay program?nda ise yapay bulut çal??malar? var! Birçok insan? ?a??rtan yeni çal??malarda ba?ar?ya ula??lma ihtimali ise oldukça yüksek görünüyor! ABD’nin eyaletlerinden biri olan Mississippi ‘de kent d???ndaki bir mezarl?k yeri sayesinde yapay bulut denemeleri yap?ld?!

Mezarl???n Yeri De?i?tirildi, Yapay Bulut Alan? Olu?turuldu!

Mississippi’nin biraz daha d???nda yer alan bir mezarl?k alan?, deneme çal??malar? için kullan?ld?. Bunun için mezarl???n yerinin de?i?tirildi?i belirtiliyor.

Yapay bulut, oksijen ve hidrojenin bir araya gelmesiyle olu?turuluyor. Bu bulut da su buhar? yarat?lmas?n? sa?l?yor. Bu a?amadan sonra a?a?? yukar? 1 saat içinde yeryüzüne ya?mur ya?d?r?labiliyor.

Olay?n görüntüleri BBC televizyonu taraf?ndan verilmi?tir. Yapay bulut uygulamas? ile ya?mur ya?d?r?labiliyor olmas? ça??n en büyük geli?melerinden biri olarak de?erlendiriliyor. Mezarl?k alan?nda kurulan yapay bulut fabrikas? ile yeni deneyler gerçekle?tiriliyor.

Yapay bulut uygulamas? bilim dünyas?nda bir ilk olarak ba?ar?ya ula?m?? durumdad?r. Daha da geli?mi? uygulamalar için ABD’deki bilim adamlar? çal??malar?n? büyük bir yo?unlukla sürdürmeye devam ediyorlar.


0 Yorumlar