Aselsan 4900 ATLAS Telsiz, Aselsan 4900 ATLAS Say?sal Harital? El Telsizi, esas özelli?inin d???nda ayn? zamanda telefon olarak da kullan?labiliyor. Cihaz arama yapabiliyor, k?sa mesaj gönderip alabiliyor. Data transferi ve GPS deste?i de bulunan bu telsiz, Aselsan taraf?ndan geli?tirilen üstün güvenlik sistemleriyle donat?lm??. Her telsizin kendine ait gizli kodlar? bulunuyor. Geli?mi? kriptolama teknikleriyle telsiz temiz ileti?im kanallar? olu?turabiliyor.

Telsizin GPS çipi, kullanan görevliye konum bilgilerini ayr?nt?lar?yla gösterirken; koordinatlar? da merkeze iletebiliyor. Böylece el telsizi olan devriyelerin bulunduklar? yeri ve pozisyonlar?n? merkezden izlemek mümkün olabiliyor. Geni? LCD ekran? bulunan telsizler, yüksek kapasiteli bataryalar?yla uzun süre hizmet verebiliyor. Telsizlerde VHF ve UHF olmak üzere iki ayr? frekans band? bulunuyor. Ayn? anda her iki bant üzerinden de haberle?mek mümkün.

Ba?ta ABD, Suudi Arabistan, Pakistan ve Sri Lanka olmak üzere bir çok ülkeye telsiz satan Aselsan’?n, bu ürün ile uluslararas? pazarda etkin bir rol oynamas? bekleniyor.


0 Yorumlar