Windows 8 Sat??lar? Nas?l, Microsoft’un en güncel i?letim sistemi Windows 8 piyasaya ç?kal? bir buçuk y?la yak?n zaman geçti. Piyasaya Ekim 2012’de sürülen Windows 8 ile ilgili en son resmi sat?? bilgisi, May?s 2013’te verilmi?ti. Perakende sat?? yerine, OEM üreticiler de dahil olmak üzere toplam lisans sat??? üzerinden giden yetkililer, geçti?imiz y?l?n May?s ay?nda 100 milyon baraj?n?n a??ld???n? duyurmu?tu.

Bugün yap?lan aç?klamaya göre ise bu say? ikiye katland?: Microsoft Pazarlama Ba?kan Vekili Tami Reller, kat?ld??? Goldman Sachs Teknoloji ve ?nternet Konferans?’nda sat?lan Windows 8 lisanslar?n?n 200 milyonu a?t???n? duyurdu. ?irketin bir y?la yakla?an suskunlu?unun nedeni beklenen rakamlara bugüne kadar ula??lamamas? olarak alg?lanm??t?.

Piyasaya ç?kt??? ay 40 milyon kopya satt??? Microsoft yetkililerince do?rulanan Windows 8’in 60 milyona ula?mas? ise 8 Ocak 2013’te duyurulmu?tu. Öte yandan Windows 7’nin ilk 12 ay?nda 240 milyon lisans? devirmi? olmas? ise yeni i?letim sistemiyle ilgili suskunlu?un ipuçlar?n? veriyor.


0 Yorumlar