Avea inTouch 2

Aycell ve Aria’n?n birle?mesiyle çok iyi bir servis ortaya ç?karan Avea kullan?c?lar?na ayr?cal?klar? ya?atmaya devam ediyor. Son zamanlarda Amerika ve Avrupa’da uygulanan operatöre özel telefonlar?n Türkiye’de de çok ra?bet gördü?ünü görebiliyoruz, bunlara Avea da kat?ld?. Özellikle Turkcell T serisi telefonlar? ile Türkiye’deki ak?ll? telefon piyasas?n?n büyük bir pazar pay?n? elinde bulunduruyor. Avea’n?n kullan?c?lar?na yeni sundu?u telefon ise özellik bak?m?ndan kullan?c?lar? daha fazla tatmin edecek gibi gözüküyor.

Avea inTouch 2 özellikleri aras?nda en ilgi çekici olan? 4 inçlik büyük ekran? olurken bu ekrandan alaca??n?z 3 boyutlu olan arayüz de Türkiye’de bir ilk. Mükemmel bir kullan?m deneyimiyle kar??la?aca??n?zdan bir ?üphemiz olmazken telefonun 1 GHz’lik bir i?lemci ile çal??t???n?, Android 4.0.4 i?letim sistemi kulland??? için bu performans ile çal??t?rd??? uygulamalarda sorun ç?karmayaca??n? da söyleyebiliriz. Avea Bulut ve Avea Güvenlik gibi operatöre özel sistemleri de içerisinde bar?nd?ran Avea inTouch 2 fiyat? 449 TL. ?sterseniz halihaz?rdaki tarifenize ayl?k 1 TL ek ücret ?eklinde de ödeme yapabiliyorsunuz. Bunun yan? s?ra Avea inTouch 2 reklam? da yay?mland?, a?a??dan izleyebilirsiniz.


0 Yorumlar