src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/Bilgi-Güvenli?i-Mühendisli?i-Yüksek-Lisans-Program?.jpg” alt=”Bilgi Güvenli?i Mühendisli?i Yüksek Lisans Program?” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2863″ />

TÜB?TAK-B?LGEM i? birli?i ile yürütülecek olan yeni bir proje ile birlikte art?k üniversitelerde siber güvenlik uzmanlar? yeti?tirilecek. Bu aralar dünyada, özellikle ülkemizde artan devlet sitelerine yönelik art??lar?n büyük tepki çekti?i ortada, hükümet de buna kar?? kay?ts?z kalmamak için art?k beyaz ?apkal? güvenlikçiler yeti?tirecek. ?stanbul ?ehir Üniversitesi’nde ba?lat?lan çal??ma ile yap?lan aç?klamada günümüzde artan sosyal medya ve internet kullan?m?n? daha güvenli bir hale getirmek için siber güvenlik uzmanlar?n?n yeti?tirilece?i belirtildi.

TÜB?TAK-B?LGEM’in katk?lar?yla geli?en bu sistem dahilinde özel bir yüksek lisans program? olu?turulacakken gelen bilgilere göre yüksek lisans bölümlerinde girilmesi en zor bölümlerden biri bu alan olacak. Yeni sistem 2013-2014 e?itim-ö?retim döneminde ö?renciler ile bulu?acakken bu bölümde siber güvenlik, kriptoloji, bilgi sistemleri yönetimi ve a? güvenli?i gibi dersler yer alacak. Son olarak da siber güvenlik hukuku ad?nda ayr? bir ders daha bölüm dersleri aras?na eklenerek güvenlikçilerin haklar? daha iyi bir ?ekilde anlat?lacak. Bölümlere giri?in nas?l olaca??n?n yak?n zaman içerisinde ÖSYM taraf?ndan detayl? olarak aç?klanmas? bekleniyor.


0 Yorumlar