Yapay zeka ile teknolojinin s?n?rlar?n?n zorland??? ve büyük geli?melerin kaydedildi?i bir dönemde birçok ülkede bu alana yap?lan yat?r?mlar da gittikçe büyümektedir. ?nsan gücünün çok ötesine geçmeyi amaçlayan bu projelere Avrupa Birli?i de çok büyük önem vermektedir. Avrupa Birli?i 2020 y?l?na kadar büyük miktarda yapay zeka yat?r?m plan? olu?turdu.

Yapay Zeka Çal??malar? için 1,5 Milyar Euro!

Yapay zeka çal??malar?n?n önemi her geçen gün daha çok ortaya ç?karken, günlük hayatta dahi bu geli?melerin büyük etkisi hissedilmektedir. Dolay?s?yla yapay zeka ile ilgili olan alanlar ülke hükümetlerinden destek görmektedir. Avrupa Birli?i komisyonu da konu ile alakal? olarak al?nan tedbirleri ve yap?lan planlar? k?sa bir süre önce aç?klad?.

AB komisyonu hem rekabeti artt?rmak hem de yapay zeka çal??malar?n? h?zland?rmak için dü?meye bast?. 2020 y?l?na kadar bu alanda yap?lacak Ar-Ge projeleri için ayr?lan bütçe 1,5 milyar Euro olarak aç?kland?. Hedefler aras?nda özellikle sa?l?k ve ula??m sektörlerinde yapay zekadan daha çok yararlanabilmek bulunmaktad?r.

Amerika Birle?ik Devletleri yapay zeka çal??malar? için y?lda yakla??k 20 milyar dolar harcarken, Avrupa ülkeleri de genel itibariyle 4-5 milyar dolar yat?r?m yapmaktad?r.


0 Yorumlar