Bot hesaplar; gerçek ki?ilere ait olmayan, çe?itli amaçlarla kullan?lan, sahte kullan?c? hesaplar?d?r. Zaman zaman siyaset, futbol gibi popüler gündemlerde de etkili olmak üzere kullan?lan bu hesaplar özellikle Twitter’da büyük sorun te?kil etmektedir. Asl?nda bu hesaplar? gerçek olanlardan ay?rmak çok zor de?ildir. Birkaç ayr?nt?y? bilmek bot hesaplar? fark etmek için size yard?mc? olabilir.

Hangi Özellikler Bot Hesaplara Aittir?

Bot hesaplar gerçek hesaplar gibi sosyal medya a?lar?ndaki gönderilere be?eni verebilirler, yorum yapabilirler ve gönderi olu?turabilirler. Bot hesaplar s?kl?kla gündemi de?i?tirmek, etkilemek ve manipülasyon yapmak amac?yla kullan?labilmektedirler. Dünyadaki birçok politik sorunda bot hesaplar?n aktiviteleri gözlemlenmektedir.

Bot hesaplarda en belirgin özelliklerden biri ki?isel bir foto?raf?n olmay???d?r. Ki?isel payla??mlara da bu tip hesaplarda pek rastlanmaz. Ba?ka birinin foto?raf?n? kullanma ihtimali de vard?r. Foto?rafla ilgili arama yaparsan?z ba?ka hesaplarda da bunun kullan?ld???n? görebilirsiniz.

Bot hesap profillerinde oldukça fazla bot hesap takipçi veya arkada? bulunur. Çok a??r? aktiflik göze çarpar. Bir günde 50-100 payla??m normal bir durum de?ildir. Payla??lanlar?n hep benzer konularda olmas? ve ayn? insanlar?n gönderilerinin retweet edilmesi gibi durumlar?n da ?üpheli görüldü?ünü söyleyebiliriz.  Reklam payla?malar? da yüksek ihtimaldir.


0 Yorumlar