Çin’de hayata geçirilecek olan sosyal puanlama sistemi uzun bir süredir konu?uluyordu. Uygulaman?n yap?l?p yap?lamayaca?? ve nas?l bir sonuca yol açaca?? tart???l?rken Çin, söz konusu sistemi 2020 y?l?nda ba?latmay? planl?yor. Bu durumda sosyal normlara dikkat etmeyenler için oldukça a??r ve sorunlu olacak bir hayat ba?layacak.

Puan? Dü?ük Olan Ki?iler Problem Ya?ayacak!

Yeni sosyal puanlama sistemi kimileri için olumlu baz?lar? içinse kayg? yaratt?. Do?ru bir uygulama olup olmad??? ise tart??mal? bir konu! Çin hükümeti vatanda?lar?n? birçok teknolojik özellik ile s?k? bir ?ekilde izliyordu. Çin, bir ad?m daha öteye giderek sosyal ya?am? çok büyük oranda de?i?tirebilecek sosyal puanlama uygulamas?na geçmeye karar verdi.

Ki?iler davran??lar?na göre di?er insanlardan puan alacak ve bir çe?it sosyal kredi notu olu?acak. Bilindik kredi notlar?ndan bile daha fazla a??rl??? olan bu sistem ile ki?ilerin alabilecekleri hizmetlerin s?n?rlar? tespit edilecek. Gelecek s?n?rlamalar aras?nda uçak bileti alamamak ya da interneti h?zl? kullanamamak gibi durumlar da bulunuyor.

Çinli polisler ak?ll? gözlükler ile sürekli kimlik tespiti yap?p, vatanda?lar?n? s?k? denetim alt?na al?yorlar. Yolda dikkatsiz yürümek dahi o ki?inin mimlenmesine neden olabiliyor. Bu durumun a??r? bir bask? unsuru olmas?ndan kayg? duyuluyor.


0 Yorumlar