src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/07/bekleme_modu.jpg” alt=”bekleme_modu” width=”1600″ height=”1200″ class=”alignnone size-full wp-image-5934″ />

?ster telefonlarda olsun, ister di?er elektronik cihazlarda olsun bu vakte kadar bekleme modunu illa ki kullanm??s?n?zd?r. Bekleme modunu kullanmam?zdaki amaç, bizlere tan?t?ld??? gibi cihaz? aktif olarak kullanm?yorken daha az güç harcamas?n? sa?lamak. Ancak i?ler pek de umdu?umuz gibi gitmiyormu?. Biz de bu yaz?m?zda sizlere bekleme modu nedir sorusunun detayl? bir cevab?n? verdik, ayn? zamanda bekleme moduna al?nan bir cihaz?n güçten ne kadar tasarruf etti?ini de göreceksiniz.

International Energy Agency’nin yeni bir raporuna göre “a? cihazlar?n?n” dünya çap?nda harcad???n? enerji, saatte 616 terawatt’a ula??yor. Bu say?, tüm ?ngiltere’nin harcad??? enerjinin üzerinde. Bunun anlam?, dünyadaki 14 milyar a? ba?lant?l? cihaz?n sadece a? ba?lant?s?n? korumak için enerjiyi çöpe att???.

Bekleme modu veya “standby” modu, genellikle bir dü?ük-güç modu gibi alg?lansa da, ço?u durumda cihaz, tam güçte çal??maya devam edebiliyor. Bu durumdan sorumlu ilk cihazlar aras?nda TV kutular?, oyun konsollar? var.

??in en can s?k?c? yan?, kullan?lan bu enerjinin ço?unun bo?a gitmesi. Rapora göre toplam enerji tüketimi, mevcut teknolojiler kullan?larak saatte 600 terawatt azalt?labilir. Bu, hiç de yabana at?lacak bir tasarruf de?il. Bir ba?ka bak?? aç?s?ndan bu tasarruf, 200 orta boyutlu kömürle çal??an enerji santralinin kapat?lmas? anlam?na geliyor.

Kendi tasarrufunu kendisi yapan teknolojiler geli?tirilene kadar, tüketici olarak yapabilece?imiz çok fazla ?ey yok – cihazlar?m?z?n fi?ini çekmek d???nda.


0 Yorumlar