babak_parviz

Uzun süredir Google’da ?u anki en önemli çal??man?n yöneticili?ini devam ettirmekte olan Babak Parviz, geçti?imiz gün yapt??? aç?klamayla birlikte Google’?n pazar anlam?nda en büyük rakibi olan Amazon’a transfer oldu?unu ve bundan sonra fikir ve kabiliyetlerini Amazon için kullanaca??n? aç?klad?. Google Glass projesinin yöneticisi olan Parviz’in Amazon’a geçi? yapmas? Amazon’un da bu sektöre girmeye haz?rland???n? fazlas?yla ortaya koyuyor. Google taraf?ndan ise henüz Parviz için bir aç?klama gelmi? de?il.

Amazon’da yakalayacaklar? ba?ar? ile ilgili büyük heyecan duyduklar?n? belirten Parviz, yeni ?irketinin ak?ll? telefon ve TV kutusuyla ba?layan kendi donan?m?n? üretme stratejisinde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Amazon’un tüketici elektroni?i alan?nda tablet ve e-kitap okuyucu ürün aileleri de bulunuyor.

Dört y?l?n ard?ndan Amazon’a geçti

Google’?n bugüne kadar tan?tt??? en ilgi çekici projelerinden birinin ba??nda uzun süredir yönetici konumunda bulunan Parviz, iki hafta önce Glass projesinden ayr?ld???n? aç?klam??t?. University of Michigan’da elektrik mühendisli?i alan?nda doktoras? bulunan Parviz, 2010 y?l?ndan bu yana Google’da çal???yordu.


0 Yorumlar