bilgisayar_sorun

Bilgisayarda hiç beklemedi?imiz anda bir yerlerden sorunlar ç?kabiliyor. Bu sorunlar genelde çözülebilir, küçük problemler olurken baz?lar? sistemi tekrar kurmam?z? gerektirebiliyor. Bilgisayar sorunlar? direkt olarak kullan?c?yla alakal?d?r. Ayr?ca donan?msal baz? bozukluklardan dolay? ortaya ç?kt?klar? da oluyor. Yaz?m?zda bilgisayar sorunlar? ve çözümleri ad?na birkaç ipucu verece?iz. ?lk olarak görev yöneticisi nedir sorusunun cevab?n? verelim. CTRL + SHIFT + ESC tu? kombinasyonu sayesinde aç?lan pencereyle birlikte arkaplanda bo?una çal??an uygulamalar? kapatabilir, bilgisayar?n?z?n fazla RAM kullan?m?n? önleyebilir, bunla birlikte PC’den daha fazla performans alabilirsiniz.

Kaynak ve performans izleyici de fazlas?yla i?inize yarayacakt?r. Bu pencere sayesinde bilgisayar otomatik olarak sizlere PC’de ne gibi sorunlar oldu?unu gösteriyor, böylece sorunu aramak için fazla u?ra?m?yorsunuz. Bu i?levi kullanmak için Windows + R tu? kombinasyonunu kulland?ktan sonra /report yazmal?s?n?z. Windows bellek tan?lama i?levi sayesinde RAM’inizin sa?l?k durumunu kontrol edebilece?inizi aktard?ktan sonra sabit diski taraman?zla birlikte performans? daha yukar? ç?karabilece?inizi belirtelim. Disk üzerinde hatalar olu?mu? olabilir ya da bo?una diski me?gul eden dosyalar kalm?? olabilir, bu i?lemi disk birle?tirmeyle de kullanabilirsiniz. Son olarak Ayg?t Yöneticisi’ne de?inece?iz. Buradan da bilgisayar?n?zda yer alan tüm donan?mlar? kontrol edebilir, sorunlar? rahatl?kla saptayabilirsiniz.


0 Yorumlar