src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/03/bitcoin.jpg” alt=”bitcoin” width=”468″ height=”301″ class=”alignnone size-full wp-image-5436″ />

Sanal para olarak da bilinen Bitcoin, son y?llarda bilinirli?ine art?rd?kça daha fazla talep görmeye ba?l?yor. Bunun etkilerinin olumlu olmas? bekleniyordu, ancak dünya aras?nda çat??ma ç?kt? diyebiliriz. En büyük bitcoin firmalar?ndan biri olan Japon Mt. Gox, geçti?imiz dönemde 65 milyon dolar de?erinde bitcoinini kaybetti?ini aç?klam??t?. Bunun yan? s?ra ?ngiltere hükümeti de bitcoinlerden vergi al?nmayaca??n? bildirmi?ti. Bu olumlu bir bilgi iken yava? yava? bizleri üzen, hatta Bitcoin yat?r?m? yapmam?z?n önüne bile geçebilecek olan haberlere gelelim.

Bitcoin bankas? Flexcoin, bu hafta içinde soyuldu ve 896 tane bitcoin çal?nd?. Ayn? Mt. Gox gibi Flexcoin de batmak, kepenk kapatmak zorunda kald?. Poloniex de yine bitcoinlerini çald?ran firmalar ve kepenk kapatan firmalar aras?nda yer al?yor. Gelen bilgilere göre sistemde aç?k varm?? ve hackerlar da bu aç??? de?erlendirerek stoktaki bitcoinlerin yüzde 12’sini alm??lar. En büyük Bitcoin firmalar?ndan olan, çal??malar?n? Singapur merkezli yürüten First Meta ise CEO’sunu kaybetti. ?irketin CEO’su evinde ölü bulunurken bu konu hakk?nda polis soru?turma ba?latt???n? aç?klad?.


0 Yorumlar