Toshiba Portégé Z10t

Dizüstü bilgisayar sektörünün en büyük geli?tiricilerinden biri olan Toshiba’dan hem tablet hem de laptop olarak kullan?lma ?ans? tan?yan yeni bir ürün daha geldi. Toshiba Portege Z10t ad?yla tan?t?lan ürün gayet ??k bir tasar?ma ve çok iyi teknik özelliklere sahipken SSD kullanmas? da kullan?c?lar için ayr? bir avantaj. Biz de bu yaz?m?zda sizler için Toshiba Portege Z10t ?nceleme yaz?s? payla??yoruz. Ancak ürünün fiyat? henüz aç?klanm?? de?il.


Kullan??l? ve rahat

Toshiba Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri Türkiye Distribütörü TNB A.?. Genel Müdürü Aytaç Biter yapt??? aç?klamada,“?? insanlar? aras?nda tablet kullan?m?n?n giderek artt???n? görüyoruz. Art?k pek çok profesyonel yan?nda iki cihaz ta??yor; bir notebook ve bir tablet. Portégé Z10t ile rahatl?k ve kullan??l?l??? tek bir cihazda bir araya getirerek tüm profesyonel bilgisayar ihtiyaçlar?n? kar??layacak bir çözüm yaratt?k. Kullan?c?lar gerek tablet, gerekse notebook modunda Ultrabook™ teknolojisinin getirdi?i üstün performansa güvenebilecekler.” dedi. Portégé Z10t modelinin tablet modu, seminerler esnas?nda not almak ve seyahat halindeyken internete girmek gibi i?lemlerde son derece kullan??l? bir deneyim sunuyor. Ancak önemli miktarda veri giri?ini gerektiren doküman i?lemleri söz konusu oldu?unda,ç?kar?labilir klavye deste?i sayesinde cihaz kolayca notebook’a dönü?ebiliyor.Portége Z10t her iki modda da, Ultrabook™’lar için geli?tirilen Intel® Core™i?lemciler ve dahili yüksek h?zl? SSD’ler sayesinde güçlü ve h?zl? performans sunuyor.

Menü geçi?leri ve yaz? yazma için geni? seçenekler

Portégé Z10t menü geçi?lerinde ve veri giri?inde pek çok kullan??l? yol sunuyor. Kullan?c?lar notebook modunda iken dilerlerse kolayca fiziksel klavye ile veya dilerlerse dijital klavyeyi kullanarak yaz? yazabiliyorlar. Di?er menüler aras? geçi? i?lemleri dokunmatik ekran veya multi-touch touchpad ile yap?labiliyor. Daha yüksek hassasiyet gerekti?inde ise, Accupoint özelli?i en uygun seçenek haline geliyor. Portégé Z10t’un tablet özelliklerini kullanarak, tamamen etkile?imli on-parmak dokunmatik ekransezgisel bir internet deneyimi sa?l?yor. Daha da ötesi, opsiyonel olarak sunulan Digitizer Pen ile kullan?c?lar tablet ekran?nda çizim taslaklar? yapabiliyor, imleci belirli bir alanda tam istedikleri noktaya getirebiliyor veya menüler aras?nda daha detayl? gezinti yapabiliyorlar. El yaz?s? tan?ma özelli?i ise ekran üzerinde el yaz?s? ile al?nan notlar? düzenlenebilir dijital dokümanlara çevirerek büyük bir pratiklik sunuyor.

Toshiba Easy Guard sayesinde sorunsuz günlük yo?un ve güvenli kullan?m

?nce ve ultra-ta??nabilir Portégé Z10t günlük yo?un kullan?m için geli?tirilmi? ve Toshiba’n?n yüksek kalite ve güvenirlik standartlar? testlerinden geçirilmi?tir. Sonuç olarak, depolanan veriler kaza sonucu dü?melere kar?? art?k daha korunakl?. Bunun da ötesinde, s?v?d ökülmelerine¹ dayan?kl? klavyesi sayesinde bu gibi durumlarda veri kay?plar? engellenebiliyor. Portégé Z10t pek çok geli?mi? güvenlik ve veri yönetimi özelli?ini bar?nd?r?yor: Intel® Anti-Theft (Kay?p-Çal?nt?) özelli?i yetkisiz giri? riskini azalt?rken, Trusted Platform Modülü (TPM) yerel olarak depolanan kritik verileri koruma alt?nda tutuyor. Intel® vPro™ teknolojsi ise bilgisayar kullan?m?n?n getirdi?i günümüz tehditlerine kar?? özel olarak geli?tirilmi? dahili bir güvenlik seti. En yeni güvenlik tehditlerine kar?? ilave güvenlik sa?lamas?n?n yan? s?ra Intel® vPro™ ayr?ca BT departmanlar?na cihaz? uzaktantakip ve tamir edebilme ve güncelleme yapabilme imkan? tan?yor.

En yeni ba?lant? teknolojileri

Portégé Z10t modelinin odak noktas? mobil çal??anlar oldu?undan, cihaz h?zl? veri transferi ve güvenilir network eri?imi için geli?mi? ba?lant? özellikleri ile donat?lm?? durumda. Bu ayr?labilir Ultrabook™dahili olarak çevre birimlerle çok daha h?zl? veri transferi sa?layan en yeni USB 3.0 giri?lerine sahip, HDMI® ve RGB arac?l???yla, büyük ekrana kolaycaba?lant? yap?labilirken, Kablosuz Ekran teknolojisi ise hiçbir kablo olmadan kullan?c?lar?n uyumlu bir televizyona doküman veya multimedya dosyalar?n? gönderebilmelerini sa?l?yor. Gigabit LAN ile güvenilir ve h?zl? network eri?iminin yan? s?ra, Portégé Z10t h?zl? veri payla??m? ve senkronizasyon içinHSPA and LTE gibi en yeni kablosuz teknolojilerini bar?nd?r?yor.

Toshiba Portégé Z10t – ayr?labilir Ultrabook™ notebook ve tablet özellikler

• 29.5 cm (11.6” 1920×1080) Full HD yüksek parlakl?kl? dokunmatik ekran tam arka ayd?nlatmal? klavye, multi-touch touchpad, Accupoint ve DigitizerPen (seçilen modellerde) mevcuttur.
• 11,6 inch ekran s?n?f?nda en hafif, en ince Windows 8 pro hibrit bilgisayar
• Ultrabook™ için en yeni Intel® i?lemci
• En yeni SSD teknolojisi
• Ba?lant?: WiFi b/g/n veya a/g/b/n, Bluetooth 4.0, opsiyonel Intel® Wireless Display & dahili HSPA & LTE modülü; Tablet: 1x USB3.0, HDMI® (mikro), SD, HP/Mic kombo klavye ünitesi: 1x USB2.0, HDMI, RGB, Gbit LAN
• ?? amaçl? kullan?ma yönelik araçlar: Trusted Platform Modülü (TPM v1.2), Intel® Active Management Teknolojisi, Intel® Anti-Theft Kay?p-Çal?nt? özelli?i, Toshiba Eco Utility Yaz?l?m?
• Renk: Çelik gri metalik
• Boyutlar ve a??rl?k: 299×220.5×16.9(ön)/ 19.9(arka) mm; ~1.4 kg
• Windows 8 Pro veya Windows 8


0 Yorumlar