Dünyan?n en spekülatif araçlar?ndan bir tanesi olarak bilinen para birimleri üzerinde, maalesef ki birbirinden farkl? birçok etken yüksek oranda etki yarat?r. Büyük bir devletin Merkez Bankas?’n?n faiz art?rmas? veya o an için; enflasyon, i?sizlik gibi rakamlar?n aç?klanmas? ile birlikte para birimlerinde çok büyük bir de?i?im meydana gelir. Bu de?i?im ile birlikte milyonlarca ki?i büyük kay?plar ya?arken, baz?lar? da çok büyük kazançlar sa?lamaktad?r. Bitcoin ve buna benzer Kripto paralar ise bunlar? önlemek için ortaya ç?km?? para birimleridir. Her ne kadar çe?itli de?i?kenlere ba?l? olarak fiyatlar?nda baz? oynamalar olsa bile, herhangi bir ülkenin Merkez Bankas? ve enflasyon oranlar?ndan do?rudan etkilenmezler. Yaln?zca piyasa üzerinden dolayl? bir etkilenmeleri söz konusu olabilir.

?u an için trilyon dolarl?k bir i?lem hacmine sahip olan Kripto para birimleri, her geçen gün çe?itlili?ini ve say?s?n? büyük oranlarda art?rmaktad?r. Üstelik Bitcoin gibi bir para biriminin 41 bin TL civarlar?nda ula?mas? ise bu kripto paralar? oldukça de?erli göstermi?tir.


0 Yorumlar