Son dönemlerde dünya üzerindeki okyanuslarda meydana gelen çok ciddi de?i?imler; Çin devletinin gözünden kaçmad?. Bu nedenle uzaya okyanus gözlem f?rlatma karar? alan Çin, okyanuslar?n mevcut de?i?imlerini gözlem alt?na alacak. Ayr?ca çe?itli Tsunami veya buna benzer depremlerin de odak noktas?nda bulunan Çin’in bu sayede, bu tarz do?a olaylar?ndan bir nebze de olsa korunabilece?i tahmin ediliyor. Ancak yinede Çin’in tüm bu müdahalelerine ra?men okyanus suyunun gözlem alt?na al?nmas? ve kontrol edilebilmesinin ?u an için oldukça zor bir i?lem oldu?u da biliniyor. Son teknoloji modellerle yüklenmi? olan uzay gemisi sayesinde; Çin okyanuslardaki dünya gözü gibi bir konuma da geçmi? olacak.

Dünyan?n en teknolojik ülkelerinden bir tanesi olarak görülen ve nüfusu nedeniyle de ciddi bir ilgi çekmeyi ba?aran Çin yapt??? bu okyanus gözlem meki?i sayesinde  birçok dünya ülkesi içerisinde öncü konuma gelmeyi de ba?ard?. Çevreciler taraf?ndan da bu hamlesiyle tam not almay? ba?aran Çin, uzun bir süre gücünü koruyacak gibi görünüyor.


0 Yorumlar