Yap?lan birçok çevreci ara?t?rmaya göre dünyan?n hiçbir ?ekilde fosil at?klara tahammülü kalmad?. Bunu ortaya koyan en önemli kan?tlardan bir tanesi de ozon tabakas?n?n art?k iyiden iyiye delinmi? olmas? ile ilgilidir. Güne? enerjisi çözümleri sayesinde nükleer enerji ve do?algaz gibi tüm enerji çe?itleri bir kenara at?labilecek. Böylece Dünya üzerinde yaln?zca Almanya’ya vuran ???kla dahi tüm dünyal elektrik üretme imkân?na kavu?abilecek. ?nsanl??? kurtaracak güne? enerjisi çözümleri ile ilgili çal??malar yapan bilim adamlar?, ilerleyen dönemlerde petrol ve do?algaz gibi birçok yak?t?n geri plana at?laca??n? ve yapay zekaya sahip güne? enerjilerinin art?k evlerin çat?s?na bile yer alaca??n? söylüyorlar. Böylece enerji tasarrufu sa?lan?rken ayn? zamanda do?a da kirletilmemi? oluyor.

?u an için dünya üzerindeki güne? panelleri her ne kadar yeterli olmasa bile ilerleyen dönemlerde, güne? enerjisi sayesinde bütün dünyan?n çok rahat bir ?ekilde elektri?ini elde edebilece?i de tahmin ediliyor. Yakla??k olarak 12 y?la kadar dünya üzerindeki neredeyse bütün enerji sistemlerinin güne? ve rüzgar enerjisi gibi sistemleri dönü?ece?i de söyleniyor.


0 Yorumlar