Bu zamana kadar kaz?lan ve ele geçirilen, piyasada aktif olan miktar?n 17 milyonu a?t??? aç?kland?. Cihazlar?n sürekli olarak geli?tirilmesi ve sistem her zaman daha dirençli hale getirildi?inde daha kaliteli cihazlar?n ç?kar?lmas?, kazma sürecini etkilememeye ba?lad?. Özellikle Bitcoin olu?turulmaya ba?lad??? günden bu yana toplamda 17 milyon adet ç?kar?ld??? bilgisi payla??ld?.

Kaz?lacak 4 Milyon Bitcoin Kald?

Her bir Bitcoin’in günümüz fiyat?yla ortalama 10 bin Dolar de?erinde oldu?u dü?ünüldü?ünde, geriye kalan 4 milyon Bitcoin’in de?eri inan?lmaz bir önem ta??yor. Çünkü BTC kazma i?lemi bitti?inde piyasalar ani bir ?ok ya?ayacak. Merkez bankas?n?n para basmay? b?rakmas? gibi bir olayda ne gibi bir durum ortaya ç?karsa, ayn?s?n? BTC için görece?iz.

Üretmek için çok k?sa bir süre kalan BTC fiyatlar?n?n tüm kazma i?lemleri son buldu?unda, tanesinin 20 bin Dolar’?n üzerinde olaca?? tahmin ediliyor. Birkaç ay içerisinde dü?ü? ya?am?? ve maksimum seviyesi olan 20 bin Dolar’dan inan?lmaz bir ?ekilde yar?ya dü?mü? olsa da, gelecekteki önemi nedeniyle fiyat?nda art?? görülecektir.


0 Yorumlar