Dünyan?n en büyük firmalar?ndan biri olan Apple, milyonlarca ak?ll? telefon kullan?c?s? için 2018 y?l?nda yeni alternatifler sunmaya haz?rlan?yor. Bunlardan birinin ise dikkat çekici bir özelli?i var. Apple firmas? di?er Iphone model telefon fiyatlar?na göre daha ekonomik yeni bir model ç?kartacak. ?u an için ?irketin en pahal? ve son model ürünü ise Iphone X!

3 Yeni Model Aras?nda Bir Tanesinin Fiyat? Dü?ük Olacak

A??rl?kl? olarak ABD medyas?nda birçok önde gelen kurulu?, Apple hakk?ndaki yeni bilgiyi vatanda?lar?yla payla?maya ba?lad?. Buna göre bu sene Apple, 3 yeni Iphone ürününü merakl?lar?na tan?tacak.

Gelen haberlere göre önümüzdeki sonbaharda iki model Iphone X’in daha geli?mi?i olarak piyasaya ç?kacak. Biri güncel versiyon olarak ma?azalarda yer alacakken, di?er model ise Iphone X’e göre daha büyük boyutlu olarak tasarland?.

Yeni ürünlerden ikisi klasik Apple çizgisi ile ç?k?yor ve bir önceki modele göre geli?mi? versiyon özellikleri ta??yorlar. Bir tanesinde ise daha az geli?mi? özelliklerin bulunaca?? belirtilmektedir. Ekran özelliklerinde bu durum belirgin olacak. Benzer bir uygulamaya önceki y?llarda da rastlanm??t?r. ( Iphone 5c)


0 Yorumlar