Windows Phone ve iPhone’un ba??n? al?p gitmesiyle Blackberry de yeni aray??lar içine girdi. ?u an sadece Samsung ve iPhone’un sat??lar? gerçekle?ti?i s?ralarda Blackberry’nin yeni CEO’su da heyecan verici aç?klamalarda bulundu. Bu sözlere dayanarak yeni Blackberry’nin Android i?letim sistemi ile piyasaya sürülebilece?ini belirtebiliriz.

Blackberry’nin yeni CEO’su, Telegraph’la yapt??? röportajda ?öyle dedi : “BlackBerry 10 ç?kana kadar Android i?letim sistemli ak?ll? telefon ç?karmay? ciddi ciddi dü?ünüyoruz.”

Yeni Blackberry 20 ise 2013’ün ilk ay?nda sat??a sunulacak. Bu kadar geç sunulacak olmas?na ra?men bundan önceki telefonlar?n da Android kullanabilece?i dü?ünülüyor.


0 Yorumlar