Yak?n bir geçmi?te çal??malar?na ba?land???n?n haberi al?nan Up Mouse projesi art?k resmi olarak aç?kland?. Bu fare, hem sol hem de sa? elle kontrol edilebilirli?inin yan? s?ra bir yere imleçle t?klamak için parma??n?z? havaya kald?rmak zorunda oldu?unuz bir sisteme sahip.

Bilgisayar ba??nda çok fazla vakit geçirenlerde s?k görülen bir hastal?k olan tekrarl? zorlama sakatl???n?n önüne geçmek için üretilmi? bir fare olan Up Mouse, bu derdin önüne geçebilecek gibi duruyor. Yap?lan ara?t?rmalara göre, bir parma??n yukar? do?ru küçük bir hareket yapmas?, bir farenin tu?una basmas?na oranla daha az enerji harc?yor ve kaslar? daha az yoruyor.

?irket ?u an bu projeyi gerçekle?tirebilmek için ba??? topluyor. Siz de 10 veya 120 dolarl?k bir ba???ta bulunabilirsiniz. E?er 10 dolar ba???lars?n?z proje sonland???nda sitede isminiz yer alacak, ama 120 dolar ba???larsan?z projenin sonunda bu farelerden birine ücretsiz sahip olacaks?n?z. Gayet iyi bir propaganda olmu? cidden.


0 Yorumlar