src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/bluetoot-ile-kontrol-edilebilen-ampul-300×190.jpg” alt=”” title=”bluetoot-ile-kontrol-edilebilen-ampul” width=”300″ height=”190″ class=”alignnone size-medium wp-image-931″ />

Bu aralar teknolojide o kadar geli?me ya?an?yor ki biz bile bu haberleri size yeti?tirmekte güçlük ya??yoruz. O kadar geli?menin aras?ndan bugün size seçti?imiz olay ise bluetooth kumandal? ampul. Art?k telefonumuzdan ev içi gereçleri de yönetebilece?iz.

Bluetooth Bulb, bu olana?? bize sunuyor. RGB renk dizilimi ile rengini yönetebildi?imiz bu ampulu telefonumuzdan kumanda ediyoruz. Bu program ?u an için sadece iPhone telefonlar?m?zda kullan?l?yor. Yak?n bir zamanda Samsung Galaxy S3 için de sürümü ç?kacak. Bluetooth 4.0 sürümü ile ba?lant?s?n? gerçekle?tiren programla ampulumuzu kontrol edebilece?iz.

Yak?n bir zamanda seri üretimine ba?lanacak olan ampul ?u an için s?n?rl? say?da ve yurt d???nda sat??a sunuluyor.


0 Yorumlar