bluetooth_kulaklik

Günlük hayat?m?z? daha kolayla?t?rmas? ad?na geli?tirilmi? olan ?eylerden bir tanesi de bluetooth kulakl?klar. Telefonu hiç cebimizden ç?karmadan ve hiçbir kablo yard?m? olmadan telefonla konu?mam?z? sa?layan bu kulakl?klar maalesef çok çabuk bozulmaktad?r. Bunun nedeni ise bilinçsiz bir ?ekilde al?nan ürünlerdir. Peki bluetooth kulakl?k al?rken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Vermi? oldu?umuz bilgilerden sonra alacak oldu?unuz kulakl?ktan daha memnun kalacaks?n?z.


Mutlaka deneyin

Bluetooth kulakl?k seçiminde ilk dikkat etmeniz gereken konu ergonomi olmal?d?r. Zira Bluetooth kulakl??? gün içinde veya en az?ndan araç içinde kula??n?zda bulunduraca??n?zdan, bu süre zarf?nda kula??n?z?n rahats?z olmas?n? istemeyece?inizden eminiz. Piyasada pek çok model ve farkl? kulak aç?lar?na ve yap?lar?na sahip model bulunuyor. Bunlar aras?nda kulak ask?l? modeller veya direkt kula??n içine sabitlenen modeller de var. E?er bunlardan memnun kalmazsan?z kulak içi kulakl?k üniteli modeller de sizi bekliyor. Tamamen kullan?c? tercihine göre ?ekillendirilmi? olan Bluetooth kulakl?k modelleri elbette kullan?m alan?na göre kategorilenmi? durumda. Sürü? için çok basit Bluetooth aksesuarlar? bulabilirken, ofis gibi kalabal?k ortamlar için ses engelleyici özelliklerle donat?lm?? kulakl?klar bulunuyor. Elbette sahip oldu?u teknik özellikler cihaz?n tasar?m?na da yans?yor ve bu da boyutu üzerinde önemli bir rol oynuyor. Bu teknik özelliklerden sonraki ad?mlar?m?zda bahsedece?iz. Ergonomi konusunda size söyleyebilece?imiz en temel söz, kulakl??? sat?n almadan önce mutlaka denemeniz olacak. ?nternet üzerinden sipari? de edebilirsiniz elbette, ancak daha sonra pi?man olman?z muhtemeldir. ?imdi birkaç Bluetooth kulakl?k türüne birlikte göz atal?m.

Profesyonel kulakl?klar

E?er i? icab? çok fazla telefonla görü?üyorsan?z bakman?z gereken Bluetooth kulakl?k türü profesyonel modeller olacakt?r. Genellikle kulak ask?l? modellerden olu?an bu tür kulakl?klar, üzerinde ça?r?lar? cevaplayabilmeniz için bir tu? bulunduruyorlar. E?er profesyonel bir Bluetooth kulakl?k sat?n alacaksan?z tüm gün kula??n?zda olaca??ndan dolay? ergonomi konusunda hassas davranman?z gerekiyor. Kulak ask?s? kula??n?z? rahats?z ediyor mu, üzerindeki tu? rahat kullan?labiliyor mu, mikrofon konum ayar? yap?labiliyor mu, pil ömrü tüm gün kullan?ma uygun mu gibi sorulara yan?t alman?z iyi olacakt?r. Ayr?ca sat?n alaca??n?z Bluetooth aksesuar?n cep telefonu ve bilgisayar gibi birden fazla cihazla ayn? anda senkronize edilebilirli?ini de kontrol etmenizde fayda var.

Kompakt kulakl?klar

Profesyonel Bluetooth kulakl?klar?n aksine daha küçük boyutlara sahip kompakt cihazlar, kula??n?zda fazla yük ta??man?za engel olmas?yla rahatl?k vadediyorlar. Rahat ta??nabilirlikleri nedeniyle hemen herkes taraf?ndan tercih edilen bu cihazlar, fiyatlar?yla da genellikle di?er modellere göre daha uygun oluyorlar. Bunun di?er özelliklerden feragat edilmesiyle kazan?lan bir avantaj oldu?unu da söylemeliyiz. Her ne kadar kompakt Bluetooth aksesuarlarda ses kalitesi, pil ömrü ve belki çoklu cihaz deste?i gibi di?er özellikler k?s?tlanarak sunulsa da, elbette temel i?ini iyi bir ?ekilde yerine getirdi?ini de söyleyelim. Ayr?ca aralar?nda zengin özelliklere sahip istisnalar da yok de?il.

Stereo kulakl?klar

Bluetooth kulakl?klar yaln?zca telefon ça?r?lar?n? kablosuz bir ?ekilde almak için de?il, ayn? zamanda telefon, tablet veya di?er cihazlardan kaliteli kablosuz müzik dinlemek için de kullan?labiliyor elbette. Bunun için yine zengin özellikli Bluetooth kulakl?k modelleri bulunuyor. Genellikle kulak üstü kulakl?k ünitelerine sahip modellerden olu?an Stereo Bluetooth kulakl?klar kar??m?za kulak içi format?nda da ç?kabiliyor. Böyle bir Bluetooth kulakl?k sat?n alarak hem telefonunuzdan gelen ça?r?lar? cevaplayabilir, hem de kablosuz müzik keyfini ya?ayabilirsiniz.


HD ses kalitesi

Bluetooth kulakl?klardan iyi bir ses performans? alabilmelisiniz ki ödedi?iniz paraya de?sin. Elbette “ses performans?” derken her modelden illa bir müzikal ba?ar? beklemeniz do?ru olmayacakt?r. (Ancak e?er Stereo Bluetooth kulakl?k al?yorsan?z i? ba?ka…) Özellikle tek kula?a tak?lan modellerin ses kalitesi çok önemli. ?çinde bulunabilece?iniz gürültülü ortamdan s?yr?labilmeniz ve iyi bir telefon görü?mesi yapabilmeniz için HD kalitesinde ses üreten modellere yönelmeniz kullan?mda size avantaj yaratacakt?r. Piyasada çe?itli ses teknolojileriyle donat?lm?? modelleri görmeniz mümkün. Sat?n almadan önce bu bahsedilen teknolojileri k?saca ara?t?rman?z iyi olacakt?r.

Çift mikrofon deste?i

Telefon görü?mesinde kar??l?kl? bir ses ileti?imi oldu?u için, yaln?zca tek tarafl? kalite eksik kalacakt?r. Kar?? taraftan size ula?acak sesin kalitesi kadar, sizden kar?? tarafa ula?mas?n? istedi?iniz sesin kalitesinin de iyi olmas? gerekli elbette. Bu noktada size önerebilece?imiz özellik, çift mikrofon deste?i olacakt?r. E?er d?? ortamlarda veya gürültülü mekanlarda sesinizin kar?? tarafa net bir ?ekilde ula?mas?n? istiyorsan?z, bu tür Blueetooth kulakl?klar?n? tercih edebilirsiniz.

Gürültüleri engelleyin

Müzik kulakl?klar?ndan da a?ina oldu?umuz Noise Cancelling, yani Gürültü Engelleme özelli?i baz? Bluetooth kulakl?k modellerinde de bulunuyor. E?er sat?n alaca??n?z cihaz? özellikle d?? ve gürültülü ortamlarda kullanacaksan?z, bu özelli?i araman?z sizin için yararl? olacakt?r. Etraf?n?zdaki gürültüyü analiz ederek azaltmay? ba?aran bu kulakl?klar, elbette di?er modellere göre biraz daha pahal? oluyor. Sat?n alma a?amas?nda bunu da göz önünde bulundurmal?s?n?z.

Çift cihaz deste?i

Evet, önceki ad?mlarda da bahsetti?imiz çoklu cihaz deste?i ile Bluetooth kulakl???n?z? hem telefon hem de tablet veya bilgisayar gibi di?er Bluetooth destekli cihazlarla ayn? anda senkronize edebiliyorsunuz. Bu sayede örne?in tablet veya bilgisayardan kablosuz müzik dinlerken, ayn? anda cep telefonunuza gelen ça?r?y? yine kulakl???n?z üzerinden tek tu?a basarak alman?z mümkün hale geliyor.

Uzun kullan?mlar için önemli

Bluetooth kulakl???n?z? i? yerinde veya mobil zamanlarda kullanacaksan?z pil ömrü sat?n alma a?amas?nda sizin için oldukça önemli bir kriter olacak. Rahatl?kla ortalama 5 saatlik konu?ma süresi sunan modeller bulman?z mümkün. Ancak telefon ba??nda daha fazla zaman geçiriyorsan?z daha yüksek konu?ma süresi sunan modelleri incelemeniz gerekiyor. Ayr?ca Bluetooth kulakl???n?z? s?k konu?masan?z bile 2 – 3 günde bir ?arj etmek can?n?z? s?kacakt?r. Bu nedenle en az konu?ma süresi kadar bekleme süresi de önemli. Baz? Bluetooth kulakl?k modelleri sadece 1 güne kadar bekleme süresi sunarken, baz?lar? 10 güne dek ?arj s?k?nt?s? yaratm?yor. Ayr?ca Bluetooth kulakl?klar? saatlerce ?arj etmenize gerek olmad???n? da söyleyelim. H?zl? ?arj özelli?i sunan modellerden sat?n al?rsan?z, sadece dakikalar içinde Bluetooth kulakl???n?z? çal??abilir hale getirebilirsiniz.

Arac?n?z için de haz?rlar

Yaz?n?n sonuna gelirken rehber boyunca her ne kadar genel olarak kulakl?klardan bahsetmi? olsak da Bluetooth aksesuarlar? aras?nda araç kitleri de bulunuyor. Arac?n?z?n ön paneline veya farkl? noktalara konumland?rabilece?iniz bir yap?ya sahip olan Bluetooth araç kitleri, üzerinde bulundurduklar? hoparlörler sayesinde telefonunuzdaki sesi d??ar?ya verebiliyorlar.


0 Yorumlar