iphone_batarya

Ak?ll? telefon piyasas? her özelli?ini geli?tirerek yola devam ediyor; tek geli?meyen özelli?i ise uzun süreli bataryalar? oluyor. Bunun için spesifik olarak özel çal??malar özel firmalar taraf?ndan yürütülüp özel aksesuarlar sat??a sunulurken hepsinin batarya ömrü uzatma konusunda pek de i?e yarad???n? söyleyemeyiz. Burada i?in biraz uyan?kl???na kaçmak gerekiyor. Ayr?ca kulland???n?z ?arj aleti de büyük önem ta??makta.

Bataryan?n uzun ömürlü olmas?nda kullan?lan ?arj aletinin etkisi oldukça büyük. Orijinal olmayan bir ?arj aleti kullan?ld???nda cihaz?n pili daha çabuk ölür. Telefonunuzun orijinal ?arj aletinin bozulmas? durumunda, kesinlikle yine cihaz?n kendi orijinal ?arj aleti al?nmas? önerilir. Aksi takdirde cihaz zarar görür. ?arj aletleri birbirine benzese de, çok mecbur olmad?kça farkl? bir modelin ?arj cihaz? kullan?lmamal?d?r. Çünkü bunlar?n güçleri farkl?l?k gösterebilir.

?arj?n tamamen bitmesini sa?lay?n ve tam dolu bataryay? ?arjda bekletmeyin

Kesinlikle cihaz?n?z?n ?arj? tamamen bitti?inde ?arja tak?n. Cihaz?n?z? ‘batarya zay?f’ uyar?s? verdi?inde ?arja takman?z, bataryan?z?n ömrünü uzatacakt?r. Bununla birlikte %100 dolu bataryan?z? ?arjda b?rakmay?n. S?kl?kla gece yatarken ?arja tak?lan elektronik cihazlar için bu durum çok tehlikelidir.

?arj i?lemi yar?da kesilirse?

Cihaz?n?z ?arjdayken elektrik kesilir ya da acil bir i?iniz ç?k?p bataryan?z tam dolmadan ?arjdan ç?karmak zorunda kal?rsan?z, ?arj tamamen bitene kadar cihaz? kullanmaya devam edin. ?arj? tamamen bitmemi? cihaz? tekrar ?arj etmeye kalkmak bataryan?n ömrünü k?saltacakt?r.


0 Yorumlar