Litecoin’i bulan ki?i olan Charlie Lee Youtube’de bir kanala yapm?? oldu?u aç?klamada çok pi?man oldu?unu dile getirdi. Güncel fiyat? 150 Dolar seviyelerinde seyreden para birimi için, 2017 Aral?k ay?nda satmas?ndan üzüntü duydu?unu belirtti. Onlarca ülkede geçerli olan birimi üretebilir veya borsadaki fiyatlar? üzerinden sat?n alabilirsiniz. Harici belleklerde veya telefonda bulundurularak, al?m sat?m i?lemleri, al??veri?ler LTC sanal para birimiyle gerçekle?tirilebiliyor.

De?eri Toplamda %8000 Art?? Gösterdi

De?erinin çok önemli bir ölçüde art?? göstermesiyle birlikte LTC %8000 oran?nda kar elde edilmesini sa?layan oldukça önemli bir para birimi haline geldi. 1 adet LTC’nin Nisan ay?n?n sonu itibariyle belirlenmi? olan ortalama fiyat? 150 Dolar civar?ndad?r.

Bitcoin ile en çok k?yaslanan para birimlerinden bir tanesi olmas?, gelecekte fiyat?n?n çok daha fazla seviyelere ula?aca??n?n dü?ünülmesini sa?l?yor. Üretilmeye devam edilen özel algoritmaya sahip sanal para biriminin de?erinin yüzde sekiz bin oran?nda art?? göstermesi, Litecoin para birimini olu?turan Charlie Lee’nin de pi?man olmas?na yol açt?.


0 Yorumlar