Buluta Rekabeti K?z???yor, Yak?n bir zaman içerisinde CD’lerin yerini DVD’lerin, DVD’lerin yerini de Flash Disklerin ald???na ?ahit olmu?tuk. Son dönemlerde ise Flash Diskler de yerini çe?itli bulut depolama servislerine b?rakmaya ba?lam??t?. Kullan?c?lar?n herhangi bir veri saklama cihaz? ta??madan internetin oldu?u her yerden verilerine kolayca ula?abilmesine imkan sa?layan bulut depolama çözümleri, k?s?tl? alanlar? ile çok ele?tiriliyordu.

Bulut depolama hizmeti veren firmalar kullan?c?lara sundu?u alanlar? geni?letmek için bir tak?m ücret talep ediyordu. Google da Google Drive hizmetinde; 100 GB için 4.99 Dolar, 1 TB için 49.99 Dolar, 10 TB ve üzeri depolama alan? için 199.99 Dolar ekstra ücret talep ediyordu.

Google bu fiyatland?rmada sürpriz bir ?ekilde indirime giderek kullan?c?lara çok uygun fiyatlardan depolama alan? satmaya ba?lad???n? aç?klad?. K?sa süreli?ine Google Drive’da indirme giden firma, 100 GB için 1.99 Dolar, 1 TB için 9.99 Dolar ve 10 TB üzeri depolama alan? için 99.99 Dolar ücret istiyor. E?er sürekli bulut depolama hizmetini kullan?yorsan?z, Google’?n bu indiriminden mutlaka yararlanmal?s?n?z. Google Drive ile dosyalar?n?za iOS, Android, Windows Phone ve PC üzerinden ula?abilir düzenlemeler yapabilirsiniz.


0 Yorumlar