Firefox Touch Projesi Rafa Kald?r?ld?, Mozilla, uzun bir süredir geli?tirdi?i Windows 8 için Firefox Touch projesini iptal etti?ini duyurdu. Taray?c?n?n ilk betas?, ?ubat ay? ba?lar?nda yay?nlanm?? ve Firefox kullan?c?lar? taraf?ndan memnuniyetle kar??lanm??t?. Buradaki haberimizde ayr?nt?lar?n? sizlerle payla?t???m?z geli?meden sonra taray?c?n?n iptal edilmesi teknoloji çevrelerinde ?a?k?nl?k yaratt?.

Konu ile ilgili aç?klamalarda bulunan Firefox ba?kan yard?mc?s? Johnathan Nightingale, yeni taray?c?n?n rakipleri ölçüsünde kaynak sahibi olmad???n? belirterek, Metro platformunda Firefox’un kullan?ld??? di?er platformlar olan Windows, Mac, Linux ve Android’de oldu?u gibi yard?m alamad?klar?n? belirtti.

Geçen ay ba??nda betas? yay?nlanan taray?c?n?n çok az say?da ki?i taraf?ndan kullan?ld???n? belirten Nightingale, masaüstü Firefox sürümlerinin betalar?n? milyonlarca ki?i test ederken, Firefox Touch betas?n? test eden günde 1000 aktif kullan?c?dan fazlas?n? göremediklerini ifade etti.


0 Yorumlar