src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/ce_telefonu.jpg” alt=”” title=”ce_telefonu” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2450″ />

Mobil dünyas? gün geçtikçe büyürken art?k bilgisayarlar?n telefonlara oranla daha arka planda kald???n? kabul etmenin zaman? geldi. Bilgisayardaki i?letim sistemleri art?k geli?miyor bile diyebilecekken her plan mobil üzerine yap?l?yor. Öyle ki neredeyse tüm bilgisayar firmalar?n?n kendi telefonlar?n? ya da i?letim sistemlerini ürettiklerini biliyoruz. Mobil i?letim sistemlerde krall??? elinde bulunduran ?u anda iki sistem var : iOS ve Android. Apple ve Google taraf?ndan geli?tirilen bu iki sistemin arkas?ndan bu aralar Firefox OS çok iyi bir ?ekilde geliyor, Sony de kullanacak.

Ancak arkada kalm?? olup sessiz sessiz ilerleyen i?letim sistemleri de yok de?il. Bunlar?n ba??nda gelenleri ise Tizen ile Sailfish OS. ?lk zamanlar?nda Nokia taraf?ndan geli?tirilmekte olan MeeGoo, bir süre sonra istenilen ilgi al?namay?nca aç?k kaynak kodlar? ile yay?mlanm??t?. Bu f?rsat? geri çevirmeyen geli?tiriciler ?u anda Sailfish OS’a yenilikler katmakta. Bir di?er i?letim sistemi olan Tizen ise geçti?imiz günlerle Bada ile güçlerini birle?tirmi?ti, bunu da haber yapm??t?k sizlere. Yak?n zamanda Samsung’un bir modelinde kullan?lacak olan Tizen’i de sab?rs?zl?kla bekliyoruz.


0 Yorumlar