src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/4d-300×168.jpg” alt=”” title=”4d” width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-2447″ />

Y?llar boyunca ink ve lazer yaz?c?lar? kulland?ktan sonra ilk 3 boyutlu yaz?c?lar geçti?imiz senelerde geli?tirilmi?ti. Bu aralar git gide son kullan?c?ya kadar dü?mekte olan 3 boyutlu yaz?c?lar tüm kullan?c?lara yay?ld?ktan sonra yeni bir teknoloji daha bizleri bekliyor. MIT’de yap?lan çal??malar sonucunda ilk 4 boyutlu yaz?c? prototipi üretildi. Kickstarter üzerinden ba??? toplanarak geli?tirilen 4 boyutlu yaz?c?lar?n seri üretime geçmesine daha oldukça uzun bir süre bulunuyor. ?lk 4D yaz?c?y? geli?tirilen firmalar ise Form 1 ve 3Doodler.

4 boyutlu yaz?c? deyince herkes kesinlikle merak edecektir, nas?l olacak diye. ?imdi biz elimizden geldi?ince anlatal?m, a?a??da tan?t?m videosu da yer al?yor. 4 boyutlu yaz?c?daki dördüncü faktör zaman. ?lk bas?mdan belli bir zaman geçtikten sonra ka??d? su ile temas ettirdi?inizde ka??t bunu bir kaynak güç olarak alg?layacak ve yeni bir ?ekle geçi? yapacak. Yani bas?lan kal?p üzerine güç yerle?tirilecek. Özellikle mobilya sektörünün i?e yarayacak gibi gözüken bu sistemin tamam? ile hayat?m?za girmesine en az 5 sene var. Bu süreç ard?ndan eminiz ki hayatta en kolayla?acak ?ey yeni al?nan mobilyalar?n kurulmas? olacakt?r.


0 Yorumlar