src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/iphone.jpg” alt=”” title=”iphone” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2542″ />

Ülkemizdeki internet kullan?m? her geçen sene art?yor ve 2012 sonuna kadar neler ya?and??? da geçti?imiz gün aç?kland?. Gelen bilgilere göre 2011’den 2012’ye fiber internet kullan?c? say?s?ndaki art?? yüzde 141 de?erinde oldu. Cepten internet kullananlar?n say?s?nda ise yüzde 109’luk art?? var. ADSL ise oldukça kötü bir dönem geçiriyor. ?lk defa bir dönemi küçülerek kapayan ADSL geçti?imiz sene 6.7 milyon olan abone say?s?n? yüzde 2’lik dü?ü?le 6.6 milyona dü?ürdü. 4.9 milyon olan cepten internet kullan?c?s? ise 10.1 milyona kadar ç?kt?.

Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu taraf?ndan aç?klanan istatistiklere bakt???m?zda dünyada global olarak geli?mekte olan mobil teknolojinin ülkemizde de etkisini fazlas?yla gösterdi?ini görebiliyoruz. Yine geçti?imiz y?l Avea, Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom gibi komünikasyon ?irketlerinin ciro ve yapt?klar? yat?r?mlar? da artt?. Ayl?k oranlar da aç?klan?rken Türkiye s?n?rlar? içerisinde ya?ayan bir ki?inin ayda ortalama 3.5 saatini telefonda konu?mayla geçirid?i aç?kland?. 2012’de at?lan toplam SMS say?s? ise 175 milyar? bulurken bu da ki?i ba??na ayl?k 215 olarak dü?tü. Seneye bu oranlar?n çok daha fazla artmas? bekleniyo.r


0 Yorumlar