src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/google_now.jpg” alt=”” title=”google_now” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2539″ />

?u anda sadece Android i?letim sistemlerinde bulunan Google Now özelli?i maalesef ülkemiz içerisinde kullan?ma aç?lm?? de?il. Ak?ll? telefonlar ve tabletler üzerinden oldukça yararl? i?levleri bizlere sunan Google Now’dan sevindirici haberler geliyor. Daha önce size aktard???m?z haberlere Google’?n Chrome OS ad?nda bir mobil i?letim sistemi geli?tirdi?ini belirtmi?tik. ??te Google Now bu i?letim sistemi için de geli?tirilecek ve bu durumla birlikte Google Now ülkemizde de kullan?ma aç?labilir.

Ayr?ca gelen bilgilere göre Google Now sadece Chrome OS için de?il, Windows için de üretilecek. Bu da bilgisayar kullan?c?lar?n?n da Google Now’dan yararlanabileceklerini gösteriyor. Henüz ortada kesin bir aç?klama yok ancak bunlar gerçekle?mesi hiç de zor olmayan ?eyler. Google’?n i?lerini oldukça yak?ndan takip eden François Beaufort, yapt??? aç?klamada bu yeniliklerin yeni Chrome’un tam beta sürümünde gelebilece?ini, kendisinin denedi?ini dile getirdi. Chrome OS’u Android’den ay?racak olan özellikler ne olacak merak ediyoruz, sonuçta Google’?n ikinci i?letim sistemini üretiyor olacak. Google Now özelli?inin ilk birkaç ay içerisinde Mac OS’a gelmesine hiçbir ihtimal verilmiyor.


0 Yorumlar