Çin Ay’a Koloni Kuruyor

Ara?t?rmac?lar Ay’a kurulmas? planlanan insanl? üs için çal??malara ba?lad?. Bütün bu çal??malardan en dikkat çeken proje ise; Çin’in Ay’a kurmak istedi?in üs plan?d?r. Bu proje için yeni bir ad?m atan Çin Ay’a koloni kurma çal??malar?na ba?lad? bile.

Bu proje Çin taraf?ndan uzun bir süredir dile getiriliyordu ve Avrupa Uzay Ajans? ile birlikte çal??mak ad?na yap?lan görü?meler art?k netlik kazand?. Çin Uzay Ajans? Ba?kan? Yulong; medyaya yapm?? oldu?u aç?klamada ajanslar aras?nda görü?melerin ba?lam?? oldu?unu ifade etti.

Ay Köyü

Avrupa Uzay Ajans? Ay’a koloni kurma plan? ad?na uluslararas? destek vermek için haz?r oldu?unu aç?klad?. Bu alanda plan? olan tek ülke ise Çin de?il. NASA Ay’?n yörüngesinde çal??acak olan küçük bir uzay istasyonu yapma projesini duyurduktan sonra bu istasyonun yap?m? için özel ?irketlerin de katk?s? olaca??n? belirtti.

Konuyla ilgili olan yap?lan yaz?l? aç?klamada, Ay’a insanl? üs kurma projesinin oldu?u, bu konuda Çin’in haz?rl?klara ba?lad???, görü?melerin resmiyet kazand??? ve üs projesi için birçok özel ?irketin maddi olarak katk?da bulunaca?? da belirtildi.


0 Yorumlar