src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/dizimag.jpg” alt=”dizimag” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4801″ />

Türkiye’nin belki de en çok yabanc? dizi izlenen sitesi olan Dizimag geride b?rakt???m?z hafta tamamen kapanm??t?. ?lk alan ad? yay?mdan kald?r?ld?ktan sonra dizimag1, dizimag2 gibi site isimleriyle yay?n hayat?na devam eden site sahibi ?srar?n? sürdürmü?tü. Ancak araya çok büyük isimler geldi. ??te dizimag neden kapat?ld? sorusunun çok ?a??rtan cevab?.

Daha önceki y?llarda Türk dizilerini izinsiz yay?nlad???ndan dolay? daval?k olan ve sonras?nda ücretsiz Türkçe altyaz?l? yabanc? dizi yay?nlayan Dizimag sitesi, en büyük dizi portallar?ndan biri haline gelmi?ti. Sitenin günlük kazanc?n?n ise binlerce dolar? buldu?u ve sitenin piyasa de?erinin de 8 milyon lira civar?nda oldu?u iddia edilmi?ti.

Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi site hakk?nda kapatma karar? vermi?, sitenin sahibi Ogün Genco Akyürek, yay?na dizimag1 ve dizimag2 gibi benzer alan adlar? ile devam etmi?ti. Sitelerine teker teker eri?imin engellenmesi üzerine Akyürek, son olarak dizimag9 alan ad?n? kullan?ma sokarak yay?n yapmaktaki ?srar?n? göstermi?ti.

Mahkeme karar? ile yasak yay?n?n durdurulamamas? üzerine dünyaca ünlü yap?m ?irketi Warner Bross’un devreye gidi?i iddia ediliyor. ?ddiaya göre, ?irketin avukatlar?, telif haklar? ile ilgilenen savc?l?ktan arama izni ç?kartarak, site sahibi Akyürek’in evinde arama yap?lmas?n? sa?lad?lar. Burada yap?lan aramada, yay?n yap?lmas?n? sa?layan teknik teçhizata el konuldu ve böylece stenin içerik sa?lanmas?n?n önüne geçildi.

Telifsiz olarak dizileri yay?nlayan Ogün Genco Akyürek’in mahkeme karar?na ?srarla ayk?r? hareket etti?i için alaca?? cezan?n ertelenmeyece?i ve paraya çevrilmeyece?i de iddialar aras?nda.


0 Yorumlar