duckduckgo

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi taraf?ndan geçti?imiz gün yay?mlanan raporlar tüm internet kullan?c?lar?n? tela?a sürükledi. Neredeyse tüm internet dünyas?ndaki büyük sitelerin, ba?taysa Google’?n kullan?c? bilgilerini reklam ?irketlerine satt??? ve devlette payla?t??? ortaya ç?kt?ktan sonra kullan?c?lar Google’dan yava? yava? vazgeçmeye ba?lad?. Peki bu durum kime yarad?? Art?k internet kullan?c?lar? hiçbir cookie ta??mayan, kullan?c?lar?n hiçbir bilgisini depolamayan Duckduckgo’yu kullanmaya ba?lad?.

Geride b?rakt???m?z gün bir aç?klama yapan DuckDuckGo ?irketinin CEO’Su Gabriel Weinberg, Duckduckgo ziyaret ve arama say?s?n?n son bir hafta içinde yüzde 33 artt???n? dile getirirken Alexa’daki s?ralamalar?n? da 3 bin 158’e kadar ç?kard?lar, dünya genelinde. Bu gidi?le Duckduckgo Türkiye’de de popüler bir duruma gelecek gibi gözüküyor, çünkü ?imdiden teknoloji sitelerinde ve forumlarda incelenmeye ba?land?. Bizim size bu haberi verdi?imizi de ortaya koyarsak art?k Duckduckgo’yu deneme zaman? gelmi?tir diye dü?ünüyoruz. Ço?u arama motorunun aksine Google’la altyap?s? ve tasar?m? hiç benze?meyen Duckduckgo’ya a?a??da vermi? oldu?umuz linkten girebilirsiniz. Bir süre denedikten sonra yorumunuzu siz de a?a??ya b?rakabilir, bizlerle payla?abilirsiniz.

Duckduckgo


0 Yorumlar