src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/sim_kilit-300×198.jpg” alt=”sim_kilit” width=”300″ height=”198″ class=”alignnone size-medium wp-image-3366″ />

Telefon operatörlerinin kendi firmalar?ndan sat??a sunduklar? telefonlar için SIM kilitleri yer al?yordu. Örne?in bu SIM kilitleri sayesinde Turkcell’den sat?n ald???n?z bir telefona Avea hatt? tak?p çal??t?ram?yordunuz. ?irketler için iyi, tüketiciler için kötü olan bu uygulaman?n da art?k sonu geliyor. Apple’la ba?layan bu serüven art?k iyice ele?tirilir hale geldi, ayr?ca art?k ülkemizdeki GSM operatörlerinin baz? telefonlarda bu uygulamay? kullanmad???n? biliyoruz. Önümüzdeki dönemde ise SIM kilitleri tamamen ortadan kalkm?? olacak.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu BTK, SIM kilidi uygulamas?n?n art?k tamamen kald?r?ld???n? dile getirdi. Gelen bilgilere göre art?k hiçbir özel olarak sat?lan telefonda SIM kilitleri yer almayacak. Ayr?ca önceden ald???n?z telefonlara operatör ?irketten özel eri?im varsa 3 ay içinde kald?r?lm?? olacak SIM kilitleri; yakla??k birkaç ay sonra A operatörlü telefonunuzda B operatörünü çal??t?rabileceksiniz. Bu yeni uygulaman?n telefon kullan?c?lar?n?n i?ine yarayaca?? kesin, ama bakal?m operatör ?irketlerinde bir kâr kayb? ya?anacak m?? Yine de biz tüketici oldu?umuza göre sevindi?imizi söyleyebiliriz.


0 Yorumlar