src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/titan_computer.jpg” alt=”” title=”titan_computer” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1455″ />

Ne kadar sizlere yeni ç?kan bilgisayarlar? “süper” kalitesinde tan?tsak da onlar sadece ev kullan?c?lar? için süper durumdalar. As?l bilgisayar piyasas?nda süper denilebilecek iki bilgisayar bulunuyor ve bunlardan biri de Titan. Titan öyle büyük bir anla?maya imza att? ki art?k dünyam?z?n kaderini belirleyecek.

Titan bilgisayarlar saniyede 20 trilyon kadar i?lem yapabilme özelli?ine sahip. Bilgisayar bundan sonra Amerika Enerji Bakanl??? taraf?ndan her türlü bilimsel ara?t?rmada kullan?lacak. Söylenenlere göre de bundan sonra dünya tarihini direkt olarak etkileyecek. Bilgisayar, iklim ara?t?rmalar?ndan t?p ara?t?rmalar?na kadar say?s?z alanda etkinlik gösterecek. ABD’li bilgisayar mühendislerinin yapt?klar? aç?klamalara göre Titan, Japon bilim adamlar?n kulland?klar?ndan daha güçlü.


0 Yorumlar