Windows 8 geçti?imiz günlerde yay?mland? ve onun yay?mlanmas?n? bekleyen program firmalar? da yava? yava? ürünlerini piyasaya sürmeye ba?lad?. Birçok özel ?irketin yan? s?ra Microsoft da yeni ürünlerini bizlerle bulu?turdu. Bunlar?n en ba??nda devrim niteli?inde bir program var: Shazam.

Shazam, istedi?iniz ?ark?y? bulman?za yarayan bir program. ?öyle anlatal?m ki e?er radyodan bir ?ark? dinliyor ve ismini bilmiyorsan?z o anda program? aç?p hangi ?ark? oldu?unu ö?renebilirsiniz. Ayr?ca en ?a??rt?c? özelli?i ise a?z?n?zla ritmini m?r?ldasan?z bile program?n istedi?iniz ?ark?y? bulmas?. Windows 8 için geli?tirilen bu program ?imdiden binlerce ki?i taraf?ndan indirildi. Siz de a?a??daki linkten Windows 8 Shazam’? indirebilirsiniz.

Windwos 8 Shazam indirz


0 Yorumlar