asansor

Dünyan?n en büyük ekonomisine sahip olan Çin’den dudak uçuklatan yat?r?mlar gelmeye devam ediyor. ?u anda ülkenin Guangzhou kentinde bir bina in?a edilmekte. Bu binan?n boy uzunlu 530 metre olacakken CTF Finance Centre ad?n? alacak ve 111 kata sahip olacak. Tabi her yüksek binada oldu?u gibi bunda da bir asansör sorunu olmas? bekleniyordu. Ancak CTF Finance Centre’da olmayacak, çünkü dünyan?n en h?zl? asansörü oraya yap?l?yor. Gelen bilgilere göre bu asansör 72.42 kilometrelik bir h?za sahip olacak ve en alt kattan en üst kata yakla??k 50 saniyede ç?karacak.

2016 y?l?nda yap?m? tamamlanacak yap?da Hitachi taraf?ndan yap?lacak asansörler ile saniyeler içinde en alttan en üst kata ç?k?labilecek. Adeta bilim-kurgu filmlerinden f?rlam?? bir gökdelen seyahati vaat ediyor Japon teknoji ?irketi Hitachi.

43 saniyede 95. kata
Örne?in 111 katl? gökdelenin 95. kat?na ç?kmak için gerekli süre asansörün 95. kat butonuna bas?ld??? andan itibaren yaln?zca 43 saniye olacak. Ço?u otoriteye göre böyle bir h?z?n konforlu olmas?na olanak yok, ancak Hitachi konfor için gerekli teknolojiye sahip olundu?unu belirtiyor.

Bakal?m saatte 72,42km h?zla hareket eden bir asansör içinde üst kata ç?kmak nas?l bir duygu olacak? Bu sorunun yan?t? 2016 y?l?nda verilebilecek.


0 Yorumlar