src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/04/turk_hacker.jpg” alt=”turk_hacker” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-5684″ />

Ankara’n?n Sincan ilçesinde ikamet etmekte olan Gökay Gündo?an adl? lise ö?rencis iyüz binlerce insan?n yapamad??? ?eylerin alt?na imza att?. Bildi?iniz gibi Facebook ve onun gibi büyük yaz?l?m ?irketleri, kendi sistemlerinde aç?k bulan ki?ilere birtak?m ödül veriyorlar. Gündo?an’?n söylediklerine göre Facebook ona bu vakte kadar 12 bin dolarl?k ödül vermi?; yani birçok aç?k bulmu?. Ayr?ca Gökay, Twitter’da da bir aç?k bulmu?.

Sincan’da ikamet eden Gökay Gündo?an, küçük ya?lardan bu yana bilgisayar ve internete merak?n?n oldu?unu anlatt?. 10 kez sosyal payla??m sitesi Facebook’un güvenlik aç???n? buldu?unu ve siteden 12 bin dolar ödül kazand???n? söyledi. Program yaz?l?mlar? ile ilgili ara?t?rma yapt???n?, kendisinin de program yazmaya karar verdi?ini anlatan Gündo?an, “Facebook’un güvenlik aç?klar?n? olu?turabilece?iniz bir bölüm olu?turmu?lar. Ben oraya geldim. Güvenlik aç???n? onlara raporlad?m. Daha sonra aç??? onaylad?lar ve bana 3 bin dolar verdiler. Buldu?un güvenlik aç???da ?uydu; istedi?im ki?inin gönderisini silebiliyordum.” dedi.

Bir süre sonra ba?ka bir güvenlik aç??? buldu?unu belirten Gökay Gündo?an, “Bu güvenlik aç???nda da istedi?im ki?inin ortak arkada?? olmadan, istedi?im ki?inin gönderisine yorum yapabiliyordum. Bunu da rapor ettim ve bundan da 4 bin 500 dolar ödül ald?m. Daha sonra bir gönderi aç??? daha buldum. Bunda da var olan gönderileri gizliyordum ve bütün gönderileri kendi gönderilerim yap?yordum. Bundan bin 500 dolar ödül ald?m.” diye konu?tu.

Gündo?an, buldu?u iki güvenlik aç???n? da ?öyle anlatt?: “Grupta bir güvenlik aç??? buldum. Grupta bir gönderi payla??ld??? zaman, ben gönderiye resim ekleyebiliyordum. Böyle bir güvenlik aç??? bulmu?tum. Bundan da bin dolar ödül ald?m. En sonda da mant?ksal bir aç?k buldum. Ondan da bin dolar ödül ald?m.”

Öte yandan, Twitter’da da bir güvenlik aç??? buldu?unu belirten Gündo?an, “Bu aç?kta da istedi?im ki?inin bilgilerini alabiliyordum. Bu konuda da bu aç?k tespit edildi ve Twitter te?ekkür listesine ismimi eklediler.” diye konu?tu.


0 Yorumlar