src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/dusunce-gucuyle-ucak.jpg” alt=”” title=”dusunce-gucuyle-ucak” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1026″ />

Çinliler hiçbir ?eyde engel tan?m?yor. Son 10 senede tüm dünya piyasas?nda büyük yükseli?te olan Çin ekonomisi kazand?klar?n? bilime harc?yor; Japonya’dan etkilenmi? olmal?lar. Çinli bilim adamlar? ve mühendisleri ?imdi de beyin gücüyle kontrol edilebilin hava arac?n? geli?tirdiler. Beyindeki fonksiyonlara göre hareket eden hava arac?nda insan da bulunmuyor.

Rus bir ajanstan yap?lan habere göre geli?tirilen bu cihaz ?imdilik sadece engelliler için kullan?lacak. Ama cihaz?n geli?tirilmesi halinde askeri alana geçi? yapaca?? gerçe?i de kaç?n?lmaz. Arac?n fonksiyonlar?ndan da bahseden ajans e?er gözlerinizi k?rparsan?z arac?n foto?raf çekti?ini kaydetti. Mühendisler bu arac? geli?tirmek için wi-fi ve bluetooth teknolojisinden yararlanm??lar.


0 Yorumlar