src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2015/03/elektrik.jpg” alt=”elektrik” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6501″ />

Bundan bir saat öncesine kadar ?stanbul’da hiçbir yerde elektrik olmad???n? zannediyordu ancak i? tahmin etti?imizden daha kötü bir durumda ç?kt?. Elektrik maalesef ülkenin ço?u ?ehrine verilememi?. Yakla??k 2 saat boyunca da??t?lmayan elektrik hatlar? yeni yeni aç?lmaya ba?lan?rken ne metrolar çal??t? ne de tramvaylar. Peki bu elektrik kesintisinin nedeni neydi? Böylesine ciddi bir hasara yol açan enstantanenin alt?nda ne yat?yor? BEDA? konu hakk?nda bir aç?klama yapt?.

Ülke genelinde elektrik kesintisi internet ba?lant?s?nda sorunlara neden olurken BEDA?’?n internet sitesi ise a??r? yo?unluk nedeniyle çöktü.

Elektrik kesintisi Ankara, Adana, Ad?yaman, Batman, Karaman, Karabük, Mardin, Trabzon, Ayd?n, Artvin, Edirne, Düzce, Diyarbak?r, Kars, Mu?la, Erzurum, Tekirda?, Sinop, Antalya, ?zmir, Bursa, Adana, Isparta, Burdur, Bitlis, Yozgat, Kütahya, Sivas, Siirt, Kayseri, Çanakkale, Konya, Gaziantep, Hatay, K?r?ehir, Denizli, Kahramanmara?, Eski?ehir, U?ak, ?zmit, Tunceli, Zonguldak, Elaz??, Bilecik ve Samsun’da gerçekle?ti.

Elektrik kesintisiyle ilgili aç?klama ise TE?A?’den geldi. TE?A?’dan yap?lan aç?klamada elektrik kesintisi ile ilgili olarak “Avrupa-Türkiye elektrik hatt? ba?lant?s?nda kopma nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintisi ya?anmaktad?r” dendi.

Ne zaman gelece?i soru cevaps?z kal?rken TE?A? yetkilileri, elektrik nakil hatlar?nda saat 10.36’da ya?anan sorun nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintisi meydana geldi?ini bildirdi. Teknik inceleme ba?lat?ld???n? belirten yetkililer, sisteme en k?sa sürede elektrik verilmesi için çal???ld???n? kaydetti.

Enerji bakanl??? ise 15 y?ld?r böyle bir?ey ya?anmad???n? söyleyerek “Otoyol olarak tabir edilen büyük hatlarda s?k?nt? var. Kesintinin nedeni ara?t?r?l?yor. ?lk izlenimler ar?zan?n Ege bölgesi kaynakl? olabilece?ini ortaya koyuyor. Ar?zan?n giderilmesi için bütün olanaklar seferber edildi” dediler.


0 Yorumlar